Dajbych.net


Zrychlete své webové stránky

, 7 minut čtení

We­bové stránky použí­vají hlavně uži­vatelé, kteří ne­mají ani zdaleka tak výkonný stroj, jako má je­jich vývo­jář. Ten si proto často neu­vě­domí, že se stránka vykres­luje po­malu. Vy­h­něte se pos­tupům, které vykreslování stránek zpo­ma­lují, a osvo­jte si tech­niky, po­mocí kterých we­bové stránky znatelně zrych­líte. Pro­jděte si ne­jběžnější osvědčené pos­tupy shr­nuté do něko­lika stručných bodů bez zabíhání do přílišných po­drob­ností. Popisují kroky jak na straně klienta, tak i na straně serveru.

6 hlavních zásad

Snížení síťové náročnosti

Zrychlení odezvy prohlížeče

CSS

JavaScript

modern.IE

Využi­jte nástroje modern.IE, který au­to­mat­icky zkon­troluje vaše stránky. Dozvíte se, jestli neob­sahují časté chyby, navrhne vám do­poručení jak je­jich kód vylepšit a ukáže vám, jak se stránky zo­brazí na ne­jrůznějších zařízeních.