Dajbych.net


Zkušenosti s technickou podporou Windows Azure

, 4 minuty čtení

Stroje chyby nedělají, zato pro­gramá­toři, kteří jim říkají, co mají dělat, ano. Proto když jsem v nes­názích, musím kon­tak­to­vat tech­nickou pod­poru. Živ­otní zkušenosti mě naučily pře­dem se smířit s tím, že je to až ta poslední možnost a ve většině pří­padů se prob­lém ste­jně nevyřeší. Proto mě mile přek­va­pila tech­nická pod­pora Win­dows Azure. Prob­lém se vyřešil do 10 minut a způ­sobem, který jsem vůbec nečekal.

S Win­dows Azure ex­per­i­men­tuji už od září 2009, kdy se ob­jevil SQL Azure CTP. O jed­notlivých tech­nologiích chci mít ale­spoň zák­ladní přeh­led, abych věděl, jestli je mám či nemám ve svém řešení použít. Ten­tokrát jsem zk­oušel Web Sites, Mo­bile Ser­vices a Vir­tual Ma­chines. Při vytváření vir­tuál­ního stroje si můžete zvolit, jestli chcete au­to­mat­icky vytvořit nový Blob Stor­age, nebo použít stá­va­jící. Nechal jsem si vytvořit nový, ale zjis­til jsem, že se mi vy­gen­erovaný název nelíbí a ne­jde změnit. Tak jsem vir­tuální stroj opět smazal, vytvořil nový Blob Stor­age, který jsem si po­j­men­o­val tak, aby to od­poví­dalo mým zvyk­lostem a použil jsem ho pro nový vir­tuální stroj. Záhy jsem ale zjis­til, že původní Blob Stor­age ne­jde smazat. Prý je někde ještě něco, co daný Stor­age stále používá. Pokud jsem však v menu zvo­lil All Items, nic jsem nev­iděl. Vě­domí, že jsem smazal původní vir­tuání stroj už v průběhu jeho vytváření a že je tato funk­cion­alita ještě v Pre­view fázi ste­jně jako Man­age­ment Por­tal, ve mně vzbudilo přesvědčení, že jsem se zase dostal do stavu, ve kterém by se sys­tém neměl oc­it­nout. Vzh­le­dem k tomu, že rád tes­tuji kde­jakou Betu či CTP, jsem se rozhodl po­dat ně­jakým způ­sobem re­port.

Kon­tak­to­val jsem tech­nickou pod­poru. Ne­jprve jsem si zvo­lil patřič­nou oblast:

Azure

Dále jsem zvo­lil, a to si dobře pa­matuju, nenáročný způ­sob ko­mu­nikace, pro­tože mi nezáleželo na tom, za jak dlouho se prob­lém od­s­traní.

Azure

V dalším kroku se určuje dopad prob­lému na chod or­ga­ni­zace. Pro­tože jsem jen zk­oušel nové tech­nolo­gie, měl jsem tu ne­jnižší.

Azure

Po odes­lání for­muláře jsem počí­tač us­pal a řešil jiné věci. Asi za 5 minut mi někdo volal na mo­bilní tele­fon. Vzh­le­dem k tomu, že číslo mělo mez­inárodní před­volbu 1 a z USA mi nikdo nevolá, tušil jsem, od­kud vítr vane. Pra­covník tech­nické pod­pory mě vyz­val, abych se přih­lásil do Man­age­ment Portálu Win­dows Azure a sdělil mu, co tam vidím. Popiso­val jsem mu, jak k prob­lému došlo a proč mi ne­jde Stor­age smazat. Nakonec se ukázalo, že jsem si ještě dostatečně nezvykl na nové uži­va­tel­ské rozhraní Man­age­ment Por­talu. Pod názvem služby se totiž nachází další menu, které tam občas je, občas není, po­dle toho, v jaké službě se zrovna nacházíte. Kaž­dopádně jsem ho přeh­lédl, což způ­so­bilo, že jsem nezjis­til, že pokud smažu vir­tuální stroj, jeho vir­tuální disk mi zůs­tane jako záloha. Takže tento disk, o kterém jsem nevěděl, bránil ve smazání Stor­age, ve kterém byl uložen.

Azure
Azure

Dozvědět se od tech­nické pod­pory, že vlastně jen neumím zacházet s uži­va­tel­ským rozhraním, je asi jedna z ne­jhorších věcí, které se můžou pro­gramá­torovi stát. Proto jsem se om­luvil, že jsem si toho menu prostě nevšiml. Z druhé strany se oz­valo, že je naprosto v pořádku. Po rych­lém vyřešení prob­lému se mě pra­covník ještě op­tal, jestli nemám ještě další otázky. Na závěr se zep­tal, jestli může tento pří­pad uzavřít. Poděko­val jsem mu za po­moc, popřál hezký den a hovor ukončil.

Celá věc se vyřešila způ­sobem a rychlostí, kterou jsem vážně nečekal. Kdysi jsem si v nápovědě Win­dows 95 přečetl větu Nebo­jte se ex­per­i­men­to­vat, vzal jsem si to za své a přetrvává to až do dnešních dnů. Na to ex­per­i­men­to­vat s Win­dows Azure je zdá se ta správná doba.