Dajbych.net


Zajímavosti o Microsoft Edge – novém prohlížeči pro Windows 10

, 6 minut čtení

Win­dows 10 ob­sahuje nový we­bový proh­lížeč. Jmenuje se Edge a je vytvořen pro moderní web, je­hož ob­sah má mno­hem blíže k pl­no­hod­not­ným ap­likacím, než k velké kni­hovně stat­ických stránek pl­ných textu. Jeho tvůrci jsou otevřeni novým stan­dardům i návrhům we­bových vývo­jářů. Nové funkce má přinášet každý měsíc. Ste­jná verze se kom­piluje jak pro pro­ce­sory s ar­chitek­turou x86 a x86-64, tak i pro ARM, takže ten samý proh­lížeč běží jak na stol­ních počí­tačích, tak i v tele­fonech.

Odkud ten název je?

Mi­crosoft Edge je tech­nicky vzato další verze In­ter­net Ex­ploreru, která se ale ne­j­menuje In­ter­net Ex­plorer 12, ale Mi­crosoft Edge. Název Edge není ničím novým. Edge bylo vždy oz­načení pro ne­jnovější vykreslo­vací režim IE. Uve­dení jména Mi­crosoft na začátku názvu je zase poža­davek mar­ketin­gového od­dělení. Zatímco Ap­ple bu­doval jednu sil­nou značku, v Mi­crosoftu si každá di­vize bu­dovala značky vlastní – Win­dows, Of­fice, Xbox, MSN a v poslední době Bing a Skype. Je za­jí­mavé, že zatímco každý ma­ji­tel iPhonu na otázku, kdo ho vy­ro­bil, okamžitě od­poví, že Ap­ple, málok­terému ma­ji­teli OS Win­dows se mžiku vy­baví Mi­crosoft. Je dobře, že si to Mi­crosoft uvě­domuje a něco s tím dělá. Dalším důvo­dem, proč zrovna Edge, je ten, že začíná na pís­meno E. Edge tak může mít jen mírně upravené logo. Pro mnoho lidí po celém světě je modré E sym­bol in­ter­netu. Měnit logo by bylo ste­jně neu­vážené, jako ode­bírat nabídku Start.

Edge

Nevšední vývoj

Edge se vyví­jel pod kó­dovým názvem Spar­tan. Ne­jprve došlo k rozd­vo­jení IE na dvě od­dělené větve. Jedna větev pro IE se bude udržo­vat i nadále kvůli firem­ním zákazníkům, kteří na něm mají postavené své in­trane­tové ap­likace. Druhá větev pro Edge prošla výraz­nou mod­ern­izací. Šlo ze­jména o im­ple­mentaci DOMu (Doc­u­ment Ob­ject Modelu), jehož zák­lady byly 20 let staré. Ods­tranilo se 6 vykreslo­vacích režimů, které za­jišťo­valy zpět­nou kom­pat­i­bil­itu (s weby psanými pro Nets­cape Nav­i­ga­tor), a ode­bralo přes 300 ap­likačních rozhraní, ze­jména Ac­tiveX a BHO (Browser Helper Ob­ject). Pod­pora VB­Scriptu zmizela nado­bro. Celkem se ode­bralo přes 220 tisíc řádků kódu. Tato re­dukce umožnila rych­le­jší a kval­it­nější im­ple­mentaci nových stan­dardů. Napřík­lad im­ple­men­tace všech stan­dardů z Web Com­po­nents díky tomu zabere dvakrát méně času.

Im­ple­men­tace DOMu prochází celkovou re­or­ga­ni­zací ar­chitek­tury, která odráží dnešní podobu webu, nikoli webu, který tu byl před 20 lety. Oprav­ilo se přes 3 tisíce ne­dostatků ve vykreslování a přibylo přes 45 nových stan­dardů, napřík­lad HTTP/2. Značně pokročila pod­pora ES6.

Jednotné jádro i univerzální prohlížeč

Není to tak dávno, kdy In­ter­net Ex­plorer nebyl je­den (teď nemám na mysli různá čísla verzí, nýbrž celé vývo­jové větve), ale ex­is­to­vala zvláštní větev pro Win­dows, samostatná od­nož pro Win­dows Phone a ex­tra směr pro Xbox (který šel spustit jen se zlatým člen­stvím Xbox Live, které bylo za měsíční poplatek). A k tomu ještě ex­is­to­valy 2 verze uži­va­tel­ského rozhraní. Jedno pro Desk­top (kla­sickou Plochu) a druhé pro Moderní uži­va­tel­ské rozhraní (známé též jako Metro).

Edge

S Win­dows 10 přichází nová éra, na které Mi­crosoft pra­co­val dlouhé roky. Po sjed­no­cení jader Win­dows a Win­dows Serveru (s Win­dows Vista) se po­dařilo (s Win­dows 8) sjed­notit já­dra Win­dows, Xboxu a Win­dows Phone. Teď (s Win­dows 10) se sjed­notilo já­dro Win­dows a Win­dows Em­bed­ded. To umožnilo vznik jed­notné plat­formy – UPW (Uni­ver­sal Win­dows Plat­form). Já­dro Edge je její součástí a za­jišťuje vykreslování HTML s CSS a běhové prostředí pro JavaScript. Uži­va­tel­ské rozhraní Edge je ji­nak běžná uni­verzální ap­likace postavená na této plat­formě. Tím, že bude ste­jný Win­dows 10 běžet jak na PC, tak i na tabletu, tele­fonu nebo Xboxu, bude i Edge na všech těchto zařízeních ste­jný.

Častější aktualizace

Opera, Fire­fox i Chrome získá­vají pod­poru nových stan­dardů po menších dávkách a mno­hem častěji, než tomu bylo u In­ter­net Ex­ploreru. Ten se ak­tu­al­izuje přes Win­dows Up­date každý měsíc, ale jedná se hlavně o bezpečnos­tní opravy. Nové funkce přibý­valy až s novou verzí, která vy­cházela zhruba jed­nou za 2 roky. V poslední době se věci začaly měnit. Do IE 11 le­tos přibyla pod­pora pro HSTS a před rokem se zlepšila pod­pora We­bGL, aniž by byla povýšená hlavní verze. Toto tempo však stále nebylo dostatečné.

Vy­dání proh­lížeče, ste­jně jako jakéhokoli jiného značně kom­plexního kusu soft­waru, ne­brzdí fakt, že by se celý zdro­jový kód pro samé úpravy dal zkom­pilo­vat jen jed­nou za dlouhou dobu. To byl pří­pad Win­dows Vista. Ne­jvětším prob­lémem je nut­nost v řádu dnů otesto­vat, jestli je nebo není nové ses­tavení proh­lížeče dostatečně spoleh­livé a kom­pat­i­bilní.

Na měření spoleh­livosti má Mi­crosoft samostat­nou lab­o­ra­toř. Pro porovnání kom­pat­i­bil­ity sloužilo 9 tisíc ne­j­navštěvo­vanějších we­bových stránek. Toto řešení se však neosvědčilo. Web má 44 mil­iard we­bových stránek a proh­lížeč by měl být kom­pat­i­bilní s větši­nou z nich. Místo toho se využil Bing. Ten při procházení webu hledá vzorce kódu, které se ne­jčastěji použí­vají. Správná in­ter­pre­tace vzorců proh­lížečem po­tom zaručí kom­pat­i­bil­itu s mnoha stránkami. Navíc se dá kom­pat­i­bilita vy­hod­notit daleko rych­leji. Pro před­s­tavu robot denně navštíví mil­iony URL, měsíčně jsou to tril­iony.

Změnilo se chápání správné im­ple­men­tace stan­dardu v proh­lížeči. Správné není to, co je po­dle speci­fikace, ale to, co fun­guje na více we­bech. Speci­fikace má vy­cházet z toho, co použí­vají vývo­jáři. Speku­la­tivní po­jetí vývoje se změnilo v prag­mat­ické.

Zapomeňte také na druhé úterky v měsíci. Z kraje uve­dení Win­dows 10 bu­dou mít ak­tu­al­izace tý­denní kadenci. Pos­tu­pem času by se dávkování novinek mělo ustálit na měsíčním in­ter­valu.

Edge

Větší otevřenost vývojářům

S Edgem víte, na kterých věcech se zrovna pracuje. Ne­jen, že Mi­crosoft udržuje sez­nam stan­dardů i s je­jich stádiem im­ple­men­tace, ale přibyla i záložka about:flags, ve které je možné si zap­nout ex­per­i­men­tální funkce. Jed­nou z nich je napřík­lad asm.js. Tím si jedn­oduše zjistíte, co nového se v bu­doucnu ob­jeví a na jaké tech­niky se můžete zaměřit. A pokud byste nevěděli, kde začít, hlavní portál pro vývo­jáře naleznete na adrese dev.modern.ie.