Dajbych.net


Windows To Go

, 4 minuty čtení

Běh Win­dows z ex­terního USB úložiště se v Red­mondu začal navrho­vat už před poměrně dlouhou dobou. Tento článek po­jed­nává o tom, proč se tato tech­nolo­gie vyv­in­ula, co je k ní zapotřebí a pro jaké scénáře je zamýšlena. Její použití přináší výhody ze­jména ve velkých pod­nicích, kde mo­hou být počí­tače bez jakéko­liv cen­trální správy a jed­iné, co je potřeba cen­trálně spravo­vat, jsou flashky zaměst­nanců.

Pokud Win­dows na­boo­tuje z USB úložiště, pro uži­vatele se nic nemění. Může přistupo­vat na místní disk. Co však může být zakázáno, je zápis či čtení z od­dílu na USB, na kterém je Win­dows To Go. Takový od­díl jde oz­načit jako ne­v­iditelný a v sys­tému se bude tvářit jako of­fline. USB úložiště s Win­dows To Go se ve správci disků tváří jako of­fline disk.

Hlavní výhoda je po­hodl­nější práce z do­mova. Zaměst­nanec může na svém domácím PC na­boo­to­vat do ste­jného prostředí, jako v práci. Další oblastní využití jsou or­ga­ni­zace, kde zaměst­nanci pracují na vlast­ních stro­jích. Není potřeba rekon­fig­urovat síť ani připo­jo­vat síťové jed­notky. Zaměst­nanec prostě na­boo­tuje Win­dows s pod­nikovými ap­likacemi na svém PC. V neposlední řadě je toto řešení výhodné při sdílení jed­noho PC více uži­vateli. Napřík­lad po­lice­jní důs­to­jník na­boo­tuje PC ve služeb­ním autě ze svého USB úložiště a po ukončení služby si klíč zase od­nese. V autě tak nezůs­tanou uložena citlivá data.

Windows 8

Win­dows To Go půjde nasa­dit na zařízení, která mají USB 2.0, 3.0 nebo eSATA. Win­dows rozpozná­vají konkrétní stroje po­dle SM­BIOS UUID. Při prvním bootu z neznámého stroje jsou nain­stalovány potřebné ovladače. Win­dows 8 ob­sahují oproti předešlým Win­dows více ovladačů, takže na naprosté většině PC neb­ude ani nutné do­datečné připo­jování k Win­dows Up­date za účelem stažení potřeb­ných ovladačů.

Ne­jvětší výzvou pro vývo­jáře před­s­tavo­val prob­lém stří­davého boo­tování Win­dows z různých kon­fig­u­rací PC. Proto je USB úložiště rozděleno na dva od­díly. První FAT32 od­díl o ve­likosti 300 MB ob­sahu­jící boot man­agery pro BIOS i UEFI. Druhý je NTFS od­díl pro sys­tém a ap­likace. Ten lze ještě rozdělit na dvě části – jednu sys­témovou, která je skrytá, a druhou pro uži­va­tel­ská data, na kterou může uži­va­tel zapiso­vat. V současné době je ne­j­menší pod­porovaná ve­likost úložiště 32 GB.

Důleži­tou novinkou Win­dows 8 boot man­ageru je možnost na­boo­to­vat z Win­dows To Go, aniž by byla tato možnost zap­nuta v BIOSu. Uži­va­tel může jít do Ovlá­dacích pan­elů a nas­tavit tam možnost před­nos­t­ního boo­tování z Win­dows To Go, když je pří­tomen. Toto nas­tavení je přís­tupné přes sys­té­mové poli­tiky, takže jde nas­tavit cen­trálně. Není to však funkce, která bude zpětně im­ple­men­tována i do Win­dows 7.

Je-li sys­tém na­boo­tován z úložiště, které je vně skříně, log­icky vyvstává prob­lém – co se stane, když uži­va­tel úložiště za běhu sys­tému fyz­icky od­pojí? V takém pří­padě já­dro zm­razí sys­tém. Pokud se do jedné min­uty úložiště opět připojí, sys­tém se ob­noví. V opačném pří­padě se sys­tém vypne.

Win­dows To Go nezanechává na počí­tači, na kterém běží, žádné stopy. Stránko­vací sou­bor je umístěn na USB úložišti. Bit­Locker je pod­porován. Win­dows Up­date fun­guje beze změn.

Win­dows To Go nabízí nové možnosti na poli en­ter­prise řešení. Je výhodný napřík­lad v pří­padech, kdy ces­tovní pro­fily ne­j­dou kvůli nárokům na da­tový přenos nasa­dit a uk­ládání nas­tavení ap­likací na Sky­Drive se příčí firem­ním poli­tikám.