Dajbych.net


Webová sémantika v praxi – autorství článku

, 3 minuty čtení

Google dnes začal obo­ha­co­vat své výsledky vyh­ledávání. Pokud stránka ve výsled­cích vyh­ledávání ob­sahuje článek, je její úryvek do­pl­něn o jméno a fo­tografii au­tora. Pro­tože se Google v tomto pří­padě opírá o sé­man­tiku defi­no­vanou syn­taxí mikro­for­mátů a schema.org, je im­ple­men­tace pří­močará. Web­de­signér má k dis­pozici také validá­tor sé­mantických údajů. Má to však také zásadní úskalí. Bez pro­filu na Google Plus se au­tor neobe­jde.

Pokud chcete využít bo­hatších úryvků stránek ve výsled­cích vyh­ledávání, musí váš web ob­sa­ho­vat stránku o au­torovi, kterou vzá­jemně pro­linku­jete pro­filem na Google Plus. Každý článek pak na tuto stránku musí od­ka­zo­vat. Pro­tože tyto od­kazy ve­dou jen jed­ním směrem, musí být stránka o au­torovi na ste­jné doméně jako články.

Sémantika

Stránka o au­torovi musí ob­sa­ho­vat od­kaz na jeho pro­fil na Google Plus, aby se ověřilo au­torství jak ze strany Googlu, tak i ze strany webu. K tomu slouží od­kaz se zvlášt­ním URL, který musí ob­sa­ho­vat ID vašeho pro­filu a být oz­načen jako mikro­for­mát rel-me:

<a href="https://plus.google.com/1234567" rel="me"></a>

Dále je potřeba umístit link na váš web do vašeho pro­filu na Google Plus:

Sémantika

Poté stačí už jen od­ka­zo­vat z každého článku na stránku au­tora po­mocí mikro­for­mátu au­thor:

<a href="/About.aspx" rel="author"></a>

Ve výsled­cích vyh­ledávání se zo­brazuje fo­tografie au­tora spolu s jeho jménem, které vede na pro­fil Google Plus:

Sémantika

Ex­is­tují i jedn­odušší cesty jak dosáh­nout téhož, jedná se však o pro­pri­etární im­ple­men­tace. Pokud je emailová adresa použitá v účtu Google Plus ze ste­jné domény jako články, lze oz­načit au­tora jen od­kazem ve­doucí na emailovu adresu po­mocí pro­tokolu mailto. Očekáve­jte však zvýšené množství spamu. Další možností je umístit na kaž­dou stránku s článkem ikonku ve­doucí na Google Plus pro­fil.

Jedná se o další za­jí­mavé využití mikro­for­mátů s širokým dopa­dem, které by mohlo zá­jem o ně značně zvýšit. Uvidíme, která im­ple­men­tace v bu­doucnu převládne. Až konkurence zat­lačí na an­ti­monopolní úřady, aby přinu­tily Google brát v potaz i ostatní so­ciální sítě, začne být zře­jmé, že im­ple­men­tace po­mocí mikro­for­mátů dává mno­hem větší smysl. Pro­linkování s další so­ciální sítí je pak otázka úpravy jen stránky o au­torovi, na kterou od­kazují všechny články. Ne, že by dy­nam­ické we­bové stránky neu­možňo­valy provést úpravu všech článků ste­jně snadno, ale je pak nutné čekat mno­hem déle, než si Google­bot všech změn všimne. Navíc pokud na web přis­pívá více au­torů, nas­tane prob­lém s tím, že každý z nich ne­musí být na všech so­ciál­ních sítích. V tomto pří­padě už je použití mikro­for­mátů namísto pro­pri­etárních řešení nevy­h­nutelné.