Dajbych.net


Vendor prefixy v CSS ztrácejí smysl, IE je začíná ignorovat

, 2 minuty čtení

Před­pony výrobce proh­lížeče v kaská­dových stylech (-ms-, -moz-, -we­bkit-, -khtml-, -o-) pozbý­vají svého výz­namu. In­ter­net Ex­plorer 11 si jich totiž přestává vší­mat a naopak začíná pod­porovat něk­teré vlast­nosti určené pro pokusné vpravení nových tech­nik do We­bK­itu. Výrobci stránek záměrně upřed­nos­tňují jen je­den proh­lížeč, ne­jčastěji právě s já­drem We­bKit, a vytvářejí tak mylný do­jem, že ostatní proh­lížeče to samé nesve­dou. Často je však prav­dou opak.

Pro­tože tím vyvstává velký prob­lém ze­jména pro Win­dows Phone, nezbývá Mi­crosoftu nic jiného, než před­stírat jiný proh­lížeč. In­ter­net Ex­plorer 11 pro PC změnil svůj User-Agent řetězec a ste­jný osud potkal i verzi pro Win­dows Phone 8.1. Ta jde ale ještě o krok dál. Tech­niky, které jsou dos­tupné s před­ponou -we­bkit- a které IE11 pod­poruje také, bu­dou chápány tak, jako kdyby byly uve­dené s před­ponou -ms-. Je pravděpodobné, že se tato změna časem promítne i v desk­topové verzi.

Henri Sivo­nen, vývo­jář Mozilly, před třemi lety pečlivě vysvětlil, proč jsou před­pony výrobců v CSS špatný ná­pad. Eric Law, bý­valý vývo­jář Mi­crosoftu, nedávno výstižně shr­nul, že před­stírání jiných verzí, než těch skutečných, má svůj do­brý důvod, pro­tože se snaží přizpů­so­bit špat­nému kódu někoho jiného.

Když před­ponu výrobce používáte, musíte prostě počí­tat s tím, že fun­guje jen někde a že se v bu­doucnu může speci­fikace (a následně im­ple­men­tace) změnit. Vždy, když vyjde nová verze proh­lížeče, budete muset zkon­trolo­vat, jestli vaše stránka vy­padá a fun­guje stále ste­jně. Vzh­le­dem k tomu, že nové verze proh­lížečů vy­cházejí každých pár týdnů, je nutné mít každé použití před­pony na zřeteli.

Předpony proh­lížeče však měly kom­pat­i­bil­itu naopak zlepšit. Předpona zna­mená pravděpodob­nou změnu v bu­doucnu. Její ab­sence naopak značí stálost, větší, než v min­u­losti, právě díky předponám. Zdá se ale, že neukázněnost vývo­jářů může tuto myšlenku rozmetat. Možnost vývo­jáře využít dvě rozdílné pokusné im­ple­men­tace je pod­míněna důsled­ným do­držováním před­pon ze strany proh­lížeče. Důsledné do­držování před­pon ze strany proh­lížeče je naopak pod­míněno zdržením se před­pon mimo we­bové tech­nické ukázky.