Dajbych.net


Upgrade na Team Foundation Server 2012

, 7 minut čtení

Team Foun­da­tion Server 2012 přináší mnoho nových funkcí a vylepšení. Zatímco z vývo­jových od­dělení je stále více a více slyšet Scrum, Scrum, Scrum, až TFS 2012 je schopen zpí­vat ste­j­nou píseň. Zná po­jmy jako Team, Task Board, Prod­uct Back­log, Sprint Plan­n­ing a Team Home Page. Navíc přibyla edice Ex­press, která je zdarma.

Async check­out je úžasná věc, kterou jistě ocení každý vývo­jář. Pokud děláte check-out tím způ­sobem, že prostě začnete upravo­vat sou­bor, tak jistě znáte krátké zam­rznutí, které check-out do­provází. Ve VS 2012 připo­jeném k TFS 2012 už k tomu ne­dochází, pro­tože se check-out provede na pozadí.

Merge on Un­shelve je funkce, která vám umožní vytáh­nout změny ze šu­plíku i do pra­covního pros­toru, ve kterém jsou zase jiné změny. V takovém pří­padě se bu­dou řešit kon­flikty, jako když se dělá check-in nebo merge.

Lo­cal works­pace je název pro nový přístup k pra­covnímu pros­toru. Zatímco dříve byly soubory oz­načovány jen ke čtení, nyní tomu už tak není. Upravené soubory jsou au­to­mat­icky rozpoznány jako checked-out. Má to své výhody. Můžete ed­i­to­vat v Poznámkovém bloku a podob­ných ed­i­torech, které o ex­is­tenci TFS nic ne­tuší. VS a TFS rozpoz­nají změny. Hlavní přínos je v možnosti pře­j­men­ová­vat a pře­sou­vat soubory, když je VS vzh­le­dem k TFS v of­fline režimu. TFS má tedy více práce a pro velké množství souborů může být výhod­nější starý způ­sob práce. Pokud má váš pra­covní pros­tor více než 50 000 souborů, do­poručuje se přep­nout na starý kla­sický server works­pace.

TFS Ex­press je edice, která je zdarma pro týmy do 5 uži­vatelů. Pod­poruje pouze SQL Server Ex­press a neob­sahuje Proxy ani Ag­ile/Scrum funkce.

V Team Ex­ploreru nebylo zrovna in­tu­i­tivní nalézt práci, kterou má vývo­jář udělat. Edice Pre­mium a Ul­ti­mate ob­sahují nové rozhraní My Work, které rychle zo­brazí rozdělanou a napláno­vanou práci. Umožňuje jedn­oduše a rychle pro­co­vat s jed­notlivými work itemy a zo­brazuje code re­view poža­davky.

Po­jďme si nyní ukázat, jak provést up­grade z TFS 2010 na TFS 2012 a jak naučit VS 2010 připo­jo­vat se k TFS 2012. Po­zor na sys­té­mové poža­davky. Obzvláště můžete narazit na chy­bějící pod­poru pro SQL Serveru 2008 – je nutné provést up­grade na verzi 2008 R2 anebo 2012, která je v edici stan­dard součástí li­cence TFS 2012.

TFS
TFS

V pří­padě tzv. in-place up­grade, tj. in­sta­laci TFS 2012 na ste­jný počí­tač, je třeba ne­jprve odin­stalo­vat před­chozí verzi TFS 2010. V pří­padě, že zároveň s up­gra­dem provádíte převod na jiný počí­tač, není tento krok nezbytný.

TFS

Složka s TFS 2010 ob­sahuje i adresář TFS Proxy. Proto se podíve­jte do Pro­gram Files a smažte pří­padné dočasné soubory, které zde mo­hou zů­s­tat. Můžete tak ušetřit poměrně značné množství místa na disku.

TFS

In­sta­lace TFS 2008 byla hodně náročná, in­sta­lace TFS 2010 byla o mnoho jedn­odušší a in­sta­laci TFS 2012 zvládne opravdu každý.

TFS

Nyní je potřeba z levé nabídky zvolit položku Up­grade. Průvodce vyzívá k vytvoření zálohy.

TFS

V tomto kroku se volí kon­fig­u­rační databáze Team Foun­da­tion Serveru 2010. Nyní je nutné potvrdit, že máte vytvořeno zálohu. Mějte však na paměti, že důležitá já záloha databáze s Team Project Col­lec­tion (tedy databáze se zdro­jovými kódy). Záloha kon­fig­u­rační databáze není ve srovnání s ní to­lik důležitá.

TFS

Ne­jprve se provede kon­trola, která před­chází možným potížím, které při up­gradu mo­hou na­s­tat.

TFS

Po up­gradu se nas­taví fire­wall a zapne se HTTP kom­p­rese na IIS.

Druhý způ­sob, jak mi­graci provést, je ne­jprve provést čis­tou in­sta­laci TFS 2012 a teprve poté pos­tupně od­po­jo­vat Team Project Col­lec­tion od TFS 2010 a připo­jo­vat je k TFS 2012 po­dle potřeby vývo­jových týmů. Provádět mi­graci uprostřed vývo­jové it­er­ace totiž není ten úplně ne­jlepší ná­pad.

TFS
TFS

Team Project Col­lec­tion musí být už připo­jená do míst­ního SQL Serveru. Pokud však nevlastní soubory s databází, zo­brazí se během připo­jování databáze v SSMS toto varovné hlášení. To se snadno stane, pokud připo­ju­jete databázi k SQL Serveru, který se nachází na čer­stvě in­stalo­vaném Win­dows Serveru.

TFS

Řešení prob­lému je snadné. Stačí při­dat účtu SQL Serveru práva pro úplné řízení

souborů databáze. Vlast­nosti souboru > karta Zabezpečení > Upravit > Při­dat > Upřes­nit > Na­jít.

TFS

Připo­jování Team Project Col­lec­tion nepatří mezi ty ne­j­jedn­odušší úkony, ale probíhá zcela au­to­mat­icky. V pří­padě, že provádíte in-place up­grade, proběhne tento krok au­to­mat­icky.

TFS

Po úspěšném připo­jení už můžete spustit VS 2012 a připo­jit se k Team Project Col­lec­tion.

TFS

Vi­sual Stu­dio 2010 přimě­jete připo­jit se k TFS 2012 po­mocí ak­tu­al­izace Vi­sual Stu­dio 2010 SP1 Team Foun­da­tion Server 2012 Com­pat­i­bil­ity GDR.

Pokud si na počí­tač in­stalu­jete kde­jakou Betu nebo CTP (jako já), může se vám snadno stát, že vám přes­tane fun­go­vat celá ko­mu­nikace s TFS, pří­padně celé Vi­sual Stu­dio (jako tomu bylo v mém pří­padě). Řešení je poměrně snadné, ale trošku zd­louhavé. Proto pokud odin­stalu­jete TFS 2010 ze ste­jného počí­tače, na kterém chcete dále použí­vat VS 2010, nes­míte odin­stalo­vat TFS 2010 Ob­ject Model.

Při opravě VS 2010 pos­tupu­jte takto:

Pokud se na TFS 2012 z VS 2010 připo­jíte, je pravděpodobné, že bude ještě rozbitý bind­ing. To se však dá velmi jedn­oduše napravit. Stačí z nabídky File > Source Con­trol > Open From Source Con­trol otevřít di­a­log, zvolit Team Project a otevřít sou­bor s řešením (.sln). Tím se řešení v pra­covním pros­toru opět propojí s řešením v TFS a vše fun­guje jako dřív.

TFS

Async check­out jde nas­tavit i pro serverový pra­covní pros­tor, avšak něk­teré jeho funkce neb­u­dou pod­porovány. Nas­tavení na­jdete v nabídce Vi­sual Stu­dia: Team > Team Project Col­lec­tion Set­t­ings > Source Con­trol.

TFS

Pro přístup k funkcím Back­log and Sprint Plan­n­ing Tools a Re­quest and Man­age Feed­back je potřeba zap­nout plný přístup k TFS přes we­bové rozhraní. Ovlá­dací panel TFS otevřete kliknutím na Ad­min­is­ter Team Foun­da­tion Server na vs­tupní stránce we­bového rozhraní.