Dajbych.net


Upgrade na SQL Server 2012

, 1 minuta čtení

SQL Server 2012 nabízí něko­lik užitečných funkcí. Tou ne­jpouží­vanější je asi možnost stránkování výsledků aniž by bylo nutné použít vnořené dotazy. V pozadí ale určitě nestojí Al­waysOn za­jišťu­jící vyšší dos­tup­nost, možnost insta­lace na Win­dows Server Core a více možností pro správu z prostředí Pow­er­Shell. Zálohu databáze je možné jedn­oduše uložit do Win­dows Azure a SSMS má vylepšený In­tel­liSense.

Před každým up­gra­dem se vy­platí ne­jprve spustit Up­grade Ad­vi­sor, který je schopen od­halit pří­padné potíže, které se mo­hou během up­gradu ob­je­vit. Před jeho in­sta­lací je ne­jprve potřeba stáh­nout Trans­act-SQL Script­Dom (x86, x64).


SQL


SQL


SQL


SQL


SQL


SQL


SQL

Po úspěšném up­gradu SQL Serveru je možné ten starý odin­stalo­vat, pokud už ho žádná jiná in­s­tance nevyužívá.


SQL

Pod­s­tat­ným přínosem je také In­tel­liSence. V SSMS už byl sice dříve, ne­zo­bra­zo­val se však tak často, jak jsou vývo­jáři z Vi­sual Stu­dia zvyklí.


SQL


SQL

Zálo­hování do Win­dows Azure už nestojí nic v cestě. Databázi je možné ex­por­to­vat do otevřeného for­mátu BAC­PAC a nahrát do Win­dows Azure Stor­age.

[Podnadpis]

SQL