Dajbych.net


windows 8

SkyDrive – moderní webové úložiště

Ať už chcete posílat velké přílohy emailem, dělat jedn­oduché průzkumy, sdílet fo­tografie s přáteli, důs­to­jně je prezen­to­vat z li­bo­vol­ného stol­ního počí­tače nebo sdílet soubory napříč zařízeními, ve všech pří­padech bez­vadně poslouží we­bové úložiště Sky­Drive. Už dávno to není jen osamo­cená služba, ale nabízí celé spek­trum in­te­gračních nástrojů. Sky­Drive tak můžete snadno použí­vat z li­bo­vol­ného dostatečně moderního zařízení. Celý článek ›

windows 8

Informace k Windows 8 RTM zkušební verzi

Mi­crosoft dokončil vývoj op­er­ačního sys­tému Win­dows 8 a Win­dows Serveru 2012. 90 denní zkušební verzi edice En­ter­prise, která je dos­tupná do 15. srpna 2013 a nelze jí převést na pl­no­hod­not­nou verzi. Po ní je vždy zapotřebí čistá in­sta­lace. Vyžaduje ale­spoň 20 GB disk. Pro vyzk­oušení stačí ro­zlišení 1024x768, pro vývoj však 1366x768, aby fun­go­valo připínání ap­likací. Česká verze k dis­pozici není. Celý článek ›

windows 8

Klávesové zkratky ve Windows 8

Klávesové zkratky šetří čas a us­nadňují používání sys­tému. Ve Win­dows 8 přibyla možnost po­hodl­ného poři­zování snímků obra­zovky, přepínání ro­zložení kláves­nice i rozpoznávání řeči naráz a funkce pro uzamknutí ori­en­tace obrazu na tabletu. Ty bu­dou dos­tupné jen přes klávesové zkratky, což je do­brá mo­ti­vace se ale­spoň na ty užitečné podí­vat a naučit se je. Win­dows 8 citelně inovuje uži­va­tel­ské rozhraní, proto je přínosné naučit se triky, jak ho rychle ovlá­dat. Celý článek ›

windows 8

SkyDrive

Jedna ze součástí Win­dows Live, která bude do sys­tému značně in­te­grována, je Sky­Drive. Ve Win­dows 8 bude us­nadňo­vat celou řadu scénářů, které byly dříve le­hce ucho­pitelné jen pro tech­nicky zdatné uži­vatele. Od sdílení fo­toalb, přes ver­zování Of­fice doku­mentů, syn­chro­nizaci souborů napříč zařízeními až po vzdálený přístup k nim z jiného PC – to všechno Sky­Drive výrazně zjedn­odušuje a zastřešuje. Celý článek ›

windows 8

Windows To Go

Běh Win­dows z ex­terního USB úložiště se v Red­mondu začal navrho­vat už před poměrně dlouhou dobou. Tento článek po­jed­nává o tom, proč se tato tech­nolo­gie vyv­in­ula, co je k ní zapotřebí a pro jaké scénáře je zamýšlena. Její použití přináší výhody ze­jména ve velkých pod­nicích, kde mo­hou být počí­tače bez jakéko­liv cen­trální správy a jed­iné, co je potřeba cen­trálně spravo­vat, jsou flashky zaměst­nanců. Celý článek ›

windows 8

Připojení k telefonním sítím z Windows 8

Win­dows 8 umožňuje připo­jení k 3G a 4G sítím bez in­sta­lace hard­waru či soft­waru třetích stran. Je schopný po probuzení z režimu spánku obnovit připo­jení do jedné sekundy. Win­dows Up­date neb­ude sta­ho­vat ak­tu­al­izace, pokud je k dis­pozici jen připo­jení, které je pla­cené po­dle ob­jemu pře­ne­sených dat. Všechny ap­likace na Win­dows Store musí dbát na ob­jem přenášených dat, pokud se do sítě připo­jují. Celý článek ›