Dajbych.net


windows update

Aktualizace IE 11.0.11 na Windows Update

Srp­nová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje jednu veře­jně známou zran­itel­nosti a 25 po­ten­cionálně nebezpečných chyb, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Ob­sahuje také novou me­todu blokování ovlá­dacích prvků Ac­tiveX. Celý článek ›

windows 7

Internet Explorer 11 je dostupný pro Windows 7

Uži­vatelé Win­dows 7 můžou pře­jít na ne­jnovější In­ter­net Ex­plorer 11 a vylepšit si tak svůj operační sys­tém součástí Win­dows 8.1. Mi­crosoft totiž uvol­nil svojí ne­jnovější verzi proh­lížeče i pro tento sys­tém. Na Win­dows 7 se IE11 dostává měsíc po svém uve­dení ve Win­dows 8.1. Svým uži­vatelům přináší adap­tivní streamování videa. Příznivcům her zase určitě při­jde vhod pod­pora We­bGL. Jeho před­nost je také vysoká rychlost, která je o třet­inu vyšší, než u ostat­ních proh­lížečů. Celý článek ›

windows 7

Internet Explorer 10 pro Windows 7

Od úterka je k dis­pozici In­ter­net Ex­plorer 10 také pro uži­vatele Win­dows 7. Na Win­dows Up­date se ob­jeví ne­jprve těm, kteří si nain­stalo­vali IE10 Re­lease Pre­view, pos­tupně se ale bude rozšiřo­vat mezi všechny uži­vatele Win­dows 7 (až na ty, kterým správci nain­stalo­vali IE10 Blocker Toolkit). Desátá verze proh­lížeče přináší výz­namná vylepšení v mnoha oblastech – we­bových stan­dardů, výkonu, bezpečnosti, ochrany před sle­dováním a spoleh­livosti. Celý článek ›

windows 7

IE10 Release Preview pro Windows 7 bude v polovině listopadu

Zatímco In­ter­net Ex­plorer 10 je ve Win­dows 8 prak­ticky pořád (pre­view verze OS ob­sa­ho­valy vždy pre­view verzi IE) poslední pre­view IE10 pro Win­dows 7 vyšla před 14 měsíci. Od té doby vy­cházely pre­view verze jen pro Win­dows 8. Za měsíc však konečně vyjde další pre­view verze pro Win­dows 7. Po sběru a zapra­cování pod­nětů od uži­vatelů bude násle­dovat vy­dání finální verze. Celý článek ›

windows 7

Jak to chodí s aplikacemi na Marketplace

Mar­ket­place pro Win­dows Phone a XBox 360 má svá pravidla. Něk­teré úkony tr­vají něko­lik hodin, než se pro­jeví ve všech zemích. Ses­tavil jsem proto di­a­gram, abyste počí­tali s tím, kdy nastá­vají procesy, které tr­vají delší dobu a kdy vám do­razí upo­zornění emailem. Z di­gramu napřík­lad vyčtete, že beta verze nelze ak­tu­al­i­zo­vat nebo které údaje o ap­likaci jdou měnit i později. Celý článek ›

windows 7

Programování gadgetů

Ač se může zdát, že Win­dows Side­bar je něco nového a složitého, je to jen starý Ac­tive Desk­top do­pl­něný o tři nové tagy a API, které se stará o uk­ládání nas­tavení, hlášení změny rozvržení a poskytování zák­ladních sys­té­mových in­for­mací. Gad­get je tedy HTML stránka na ploše zo­brazená já­drem In­ter­net Ex­ploreru běžícím v pro­cesu side­bar.exe. Celý článek ›