Dajbych.net


windows 7

Dneškem končí rozšířená podpora Windows Vista

Win­dows Vista je op­er­ační sys­tém, který si důvěru kon­cových uži­vatelů příliš nezískal. Win­dows Vista však od­s­tar­to­val zásadní změny k lepšímu. Tech­nolo­gie, které byly součástí vývoje Win­dows Vista, jsou dnes zák­ladní stavební ka­meny, bez kterých by vývoj pro plat­formu Win­dows nebyl tím, čím je dnes. Celý článek ›

keyboard

Česká klávesnice pro macOS i pro Windows vhodná k programování

Každé ro­zložení kláves­nice mi při­jde vysloveně nevhodné. Buď pro pro­gramování, nebo pro psaní českého textu. Tvr­došíjně se od­mítám přizpů­so­bit tech­nice a trvám na tom, aby se tech­nika přizpů­so­bila mně. Samozře­jmě vyžaduji to­tožné rozložení kláves nezávisle na tom, jestli je kláves­nice připo­jená k počí­tači s Win­dows nebo s ma­cOS. Nemohlo to dopad­nou ji­nak než vytvořením vlast­ního ro­zložení kláves pro oba zmíněné op­er­ační sys­témy. Celý článek ›