Dajbych.net


f12

Novinky v Internet Exploreru DC1

Pokud vyvíjíte moderní we­bové ap­likace, zbys­třete. Mi­crosoft začal vy­dá­vat nové verze svého proh­lížeče určené výhradně vývo­jářům. Otevírá se tak možnost sdělit vývo­jovému týmu, co se vám na im­ple­mentaci nových stan­dardů líbí nebo nelíbí. V čer­stvě vy­dané verzi se ob­je­vuje Web­Driver API, Gamepad API a zdokon­aluje se pod­pora We­bGL. Nástroje pro vývo­jáře F12 ob­sahují drobná vylepšení. Svůj ná­zor na nové verze můžete sdělit buď prostřed­nictvím spe­cial­i­zo­vaného webu, nebo přes Twit­ter. Celý článek ›