Dajbych.net


web components

Začal vývoj Web Components pro Microsoft Edge

Web Com­po­nents je snaha zavést vlastní ovlá­dací prvky do HTML5. Ovlá­dací prvek, který je izolo­vaný, ma­jící vlastní zdro­jový kód a uži­va­tel­ské rozhraní, byla úplně běžná věc už v Del­phi nebo Windows Forms (třída User­Con­trol). Ve světě we­bových tech­nologií se ale vše stále lepí do jed­noho velkého nepřeh­led­ného celku. Je­den ob­jekt, napřík­lad vyh­ledá­vací pole, máme na třech různých místech. Někde je HTML, jinde CSS a kdesi JavaScript. Nový HTML el­e­ment Tem­plate dokáže vše zapouzdřit. Celý článek ›