Dajbych.net


w3c

Microsoft přesouvá testy IE do W3C

Tak jako jiné pro­gramy, i In­ter­net Ex­plorer má své testy, které hlí­dají to, aby se nová verze proh­lížeče cho­vala tak, jako ta stará (pokud však není záměrem opak). Pokud vývo­jář svým zása­hem rozbije kom­pat­i­bil­itu, testy za­jišťují, že se o tom dozví. Bez testů se tedy žádný velký pro­gram vytvořit nedá. Čím je testů více, tím lépe. Ideál je pokrytí každé jed­notlivé funk­cion­al­ity. W3 kon­sor­cium proto shro­mažďuje testy, do kterých mo­hou přis­pí­vat a využí­vat všichni výrobci proh­lížečů. Celý článek ›

html5

W3 vydalo první návrh HTML5

HTML se po velice dlouhé době opět hýbe vpřed. Pro­tože v současné době na ste­jné věci pracují dvě skupiny, nezbývá než do­u­fat, že se speci­fikace HTML 5 od W3 neb­ude zásadně lišit od WHATWG. Pokud se lišit bu­dou, nezbývá než do­u­fat, že se výrobci proh­lížečů vykašlou na W3 a přik­loní se spíše ke skupině WHATWG, která se snaží vše pořádně defi­no­vat. Ze­jména chování v pří­padě chybné syn­taxe, kterou má 99,9% we­bových stránek. Celý článek ›