Dajbych.net


html5 performance integration

Zrychlete své webové stránky

We­bové stránky použí­vají hlavně uži­vatelé, kteří ne­mají ani zdaleka tak výkonný stroj, jako má je­jich vývo­jář. Ten si proto často neu­vě­domí, že se stránka vykres­luje po­malu. Vy­h­něte se pos­tupům, které vykreslování stránek zpo­ma­lují, a osvo­jte si tech­niky, po­mocí kterých we­bové stránky znatelně zrych­líte. Pro­jděte si ne­jběžnější osvědčené pos­tupy shr­nuté do něko­lika stručných bodů bez zabíhání do přílišných po­drob­ností. Popisují kroky jak na straně klienta, tak i na straně serveru. Celý článek ›