Dajbych.net


windows update

Aktualizace IE 11.0.10 na Windows Update

Červencová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje jednu veře­jně známou zran­itel­nosti a 23 po­ten­cionálně nebezpečných chyb, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

internet explorer 9

Jak používat fonty na webu

Web de­sign je přede­vším ty­pografie. Tečka. Uži­va­tel většinu svého času, který na stránce tráví, čte právě text. In­for­mace na webu jsou totiž z 95% prezen­továny právě psaným tex­tem. Lví podíl na úspěchu společnosti Google má min­i­mal­i­stický de­sign. Jeho zák­la­dem je text použitý v ty­pograficky čistém uži­va­tel­ském rozhraní. V článku si ukážeme, jak za­jis­tit, že bude písmo použito ste­jně spoleh­livě jako napřík­lad obrázek ve for­mátu PNG. Celý článek ›