Dajbych.net


typescript

K čemu je dobrý TypeScript

Type­Script je nad­s­tavba jazyka JavaS­cript. Kon­cem roku se uvede verze 1.0, která bude in­te­grována do Vi­sual Stu­dia 2013. Zatímco JavaScript byl navržen pro ap­likace ob­sahu­jící stovky řádků kódu, Type­Script je navržen pro ap­likace ob­sahu­jící stovky tisíc řádků kódu. Nabízí ty­povou kon­trolu, třídy, moduly rozhraní, In­tel­liSense, možnost pře­j­men­ovávání me­tod, příkazy Go To Defini­ton a Find All Ref­er­ences. Jeho syn­taxe je navržena tak, aby byla co ne­jvíce shodná se syn­taxí EC­MAScript 6. Celý článek ›