Dajbych.net


sql server 2008

Upgrade na SQL Server 2012

SQL Server 2012 nabízí něko­lik užitečných funkcí. Tou ne­jpouží­vanější je asi možnost stránkování výsledků aniž by bylo nutné použít vnořené dotazy. V pozadí ale určitě nestojí Al­waysOn za­jišťu­jící vyšší dos­tup­nost, možnost insta­lace na Win­dows Server Core a více možností pro správu z prostředí Pow­er­Shell. Zálohu databáze je možné jedn­oduše uložit do Win­dows Azure a SSMS má vylepšený In­tel­liSense. Celý článek ›

dot net

SQL Server Compact 4

Mi­crosoft min­ulý tý­den vy­dal novou verzi své em­bed­ded databáze. Předešlé verze této databáze se použí­valy jen s desk­topovými ap­likacemi. Nebyla vytvořena tak, aby mohla ob­s­luho­vat více poža­davků zároveň. To se v nové verzi změnilo. Dá se bez obav z pádu či uváznutí použí­vat z více vláken současně. Tím se pole její pů­sob­nosti výrazně rozšířilo o nasazení na we­bových serverech. Databázi není potřeba in­stalo­vat, stačí pouze zkopírovat něko­lik souborů. Celý článek ›