Dajbych.net


semantic web

modern.IE

Před nasazením Win­dows Store ap­likace je do­brým zvykem spouštět Win­dows App Cer­ti­fi­ca­tion Kit. Pro we­bové ap­likace něco takového chy­bělo. Možná zastáváte ná­zor, že to není potřeba, pro­tože v praxi se proh­lížeč víc přizpů­sobuje we­bové stránce než stránka proh­lížeči. Pokud však chcete setřít rozdíl mezi klientskou a we­bovou ap­likací, musíte proh­lížeči umožnit, aby jí do sys­tému mohl in­te­grovat. A to tomu je potřeba do­držo­vat pár zák­lad­ních bodů. Celý článek ›

semantic web

Webová sémantika v praxi – autorství článku

Google dnes začal obo­ha­co­vat své výsledky vyh­ledávání. Pokud stránka ve výsled­cích vyh­ledávání ob­sahuje článek, je její úryvek do­pl­něn o jméno a fo­tografii au­tora. Pro­tože se Google v tomto pří­padě opírá o sé­man­tiku defi­no­vanou syn­taxí mikro­for­mátů a schema.org, je im­ple­men­tace pří­močará. Web­de­signér má k dis­pozici také validá­tor sé­mantických údajů. Má to však také zásadní úskalí. Bez pro­filu na Google Plus se au­tor neobe­jde. Celý článek ›

semantic web

Webové mikroformáty

Výz­nam ob­sahu we­bové stránky měly plně popiso­vat HTML tagy. Web se rychle rozšiřo­val i za hran­ice aka­demické půdy a tak bylo třeba nových tagů k oz­načení ro­zličného ob­sahu, od vizitek až po kuchařské re­cepty. Pro­tože proh­lížeče měly se stylováním nových pro ně ještě neznámých tagů prob­lémy, ujalo se oz­načování ob­sahu ok­likou přes zvláštní názvy CSS tříd. Tyto prak­tiky se oz­načují jako mikro­for­máty a jedná se o ne­júspěšnější me­todu, jak zvýšit sé­man­tiku webu. Celý článek ›