Dajbych.net


javascript

Internet Explorer JavaScript API

In­ter­net Ex­plorer 9 přis­tupuje k we­bové stránce více jako k ap­likaci. Stránku lze snadno přip­nout na hlavní panel, jde jí použít ve funkci Aero Snap, dají se při­dat vlastní úlohy do Jump Listu, ikonu přip­nuté stránky je možné překrýt druhou ikonou a náh­led stránky se dá do­pl­nit o tlačítka, na je­jichž stisknutí může stránka adekvátně reago­vat. Tento článek popisuje me­tody, které sou­visejí s uži­va­tel­ským rozhraním. Celý článek ›