Dajbych.net


internet explorer 9

Jak změnit poskytovatele vyhledávání v IE ve Win 10 build 10130

In­ter­net Ex­plorer je celkem liberální proh­lížeč. Můžete si nas­tavit, jakého posky­tovatele vyh­ledávání chcete použí­vat. Ve Win­dows 10 In­sider Pre­view build 10130 je však chyba, která brání si posky­to­vatele vyh­ledávání změnit. Naštěstí je tu pořád možnost im­por­to­vat něko­lik hod­not do reg­istru a tím opět k vyh­ledávání použí­vat třeba Google nebo Sez­nam. Celý článek ›

internet explorer 9

Internet Explorer v zajetí uživatelů

Mi­crosoft je společnost sídlící při pobřeží Paci­fického oceánu. Je od­tamtud blíž do Soulu, než do Prahy. Prostředí v Evropě je různorodé a velmi odlišné od severoam­er­ického. Proto ná­pady, které se tam zdají být skvělé, v evrop­ských sou­vis­lostech už tak skvělé být nemusí. Win­dows se v současné době hodně mění a In­ter­net Ex­plorer s ním. Jestli chcete změny ovlivnit, máte něko­lik možností, jak to udělat. Mi­crosoft v poslední době začal ve velkém naslouchat i svým zákazníkům mimo ob­chodní společnosti. Celý článek ›

internet explorer 9

Osadníci z Katanu v prohlížeči

Mi­crosoft ve spolupráci s May­fair Games a Bon­tom Games vyv­inul we­bovou verzi Osad­níků z Katanu. Vše je vykreslováno přes Can­vas, hráče zvete přes Face­book nebo email. Hra má ukázat, co nové tech­niky v proh­lížečích umožňují. Do­po­sud to bylo známé jen vývo­jářům, kteří tam měli před ostat­ními konkurenční výhodu. Poslední dobou se však začíná ob­jevo­vat stále více ukázek, které pochopí všichni. Podob­ných pro­jektů bude v bu­doucnu jistě přibý­vat. Celý článek ›

internet explorer 9

Aktualizace IE 11 bude i pro Windows 7

Ak­tu­al­izace In­ter­net Ex­ploreru 11 v rámci Win­dows 8.1 Spring Up­date bude dos­tupná také pro Win­dows 7 a bude součástí Win­dows Phone 8.1. Je k tomu totiž do­brý důvod. In­ter­net Ex­plorer dostane En­ter­prise Mode, což je vylepšený režim kom­pat­i­bil­ního zo­brazení, který jde spravo­vat přes Group Pol­icy. Win­dows Phone 8.1 bude mít zase ús­porný režim, který bude sta­ho­vat jen rel­e­vantní ob­sah stránky. Ušetříte tak mezi 60 a 80 pro­centy stažených dat. Celý článek ›

smartscreen

Internet Explorer je bezpečný prohlížeč

Český in­ter­net a vysoké školy jsou plné mýtů a do­hadů o bezpečnosti we­bových proh­lížečů. Po­suňme se od polo­pravd k nezávis­lému výzkumu a podíve­jme se, jak si stojí proh­lížeče proti škodlivému soft­waru útočícím na společnost. NSS Labs nedávno zveře­jnil svou studii zaměře­nou na schop­nost proh­lížeče tyto útoky odrážet. Přestože dva ne­jlepší proh­lížeče dosahují podob­ných výsledků, je velký rozdíl v tom, v jaké fázi útoku jsou schopné škodlivý soft­ware zjis­tit. Celý článek ›

internet explorer 9

Synchronizace záložek Internet Exploreru

Od kon­fer­ence Build 2013, která proběhla v červnu, více méně víme, které tech­niky In­ter­net Ex­plorer 11 při­nesl. Ob­sahuje však také velké množství vylepšení, které jsou na první poh­led skryty. Týkají se uži­va­tel­ského rozhraní, které se kaž­dou verzí zlepšuje. Ne­jedná se sice o závratné tempo, ale rozhodně se jedná o velice užitečné funkce. Ne­jpřínos­nější z nich je syn­chro­nizace záložek a oblíbených položek In­ter­net Ex­ploreru mezi počí­tači. Celý článek ›

internet explorer 9

Podpora adaptivního streamování videa v Internet Exploreru 11

Video a jeho streamování, hlavně adap­tivní, je na webu doména do­plňků proh­lížeče jako Mi­crosoft Sil­verlight nebo Adobe Flash Player. Do­plňky proh­lížeče však mají zásadní nevýhodu v tom, že ne­musí cílit na ste­jné spek­trum plat­forem jako proh­lížeč a mají vlastní ak­tu­al­izační poli­tiku. Jsou nepří­jemné pro vývo­jáře, pro­tože na je­jich cílení musí použí­vat jiný jazyk a nezřídka kdy i jiné vývo­jové nástroje. In­ter­net Ex­plorer 11 pod­poruje adap­tivní šifrované streamování videa im­ple­men­to­vané jazykem JavaScript. Celý článek ›

internet explorer 9

Co přináší Internet Explorer 11

Po roce přináší In­ter­net Ex­plorer opět mnohá vylepšení pro vývo­jáře i uži­vatele. Je­denáctá verze bude součástí Win­dows 8.1. Pod­poruje pro­tokol SPDY a vykreslování přes We­bGL. Ob­sahuje vylepšené nástroje pro vývo­jáře. Stránka přip­nutá na star­to­vací obra­zovku může měnit svojí dlaždici ste­jně, jako na­tivní ap­likace. Nas­tavení proh­lížeče se syn­chro­nizuje napříč zařízeními. In­ter­net Ex­plorer 11 Pre­view je pro držitele MSDN Sub­scrip­tion k dis­pozici ke stažení. Celý článek ›

internet explorer 9

Častější obměna seznamu neplatných certifikátů

Cer­ti­fikační au­tor­ity vy­dá­vají sez­nam kom­promi­to­vaných cer­ti­fikátů. Ten se do Win­dows dis­tribuo­val jed­nou za čas přes Win­dows Up­date. Ak­tu­al­izace sys­tému (KB2677070) upravuje Win­dows Up­date tak, že stahuje tento sez­nam mno­hem častěji. In­for­mace o zne­plat­něném cer­ti­fikátu se tak dostane na kon­covou stanici do jed­noho dne. Pro­tože se však mění kon­tak­tní URL Win­dows Up­date, je nutné se přesvědčit, že fire­wall tuto funkčnost neblokuje. Celý článek ›

internet explorer 9

Testovací laboratoř pro Internet Explorer

Posled­ních pět let se v Red­mondu pos­tupně stavěla lab­o­ra­toř pro testování spoleh­livosti a výkonu In­ter­net Ex­ploreru. Dnes patří mezi ne­j­sofistiko­vanější nástroje pro měření webu. Denně v ní proběhne na 200 testů výkonu In­ter­net Ex­ploreru, provede se 5,7 mil­ionu měření a shromáždí se 480 GB dat. Měření probíhá každých 100 nanosekund. Pro kaž­dou změnu ve zdro­jovém kódu IE je tak známé, jaký měla dopad na jeho výkon. Celý článek ›

internet explorer 9

Internet Explorer 10 se dvěma novými vykreslovacími režimy

In­ter­net Ex­plorer 10 přináší pod­poru mnoha nových užitečných funkcí. Je však stále velké množství stránek, které nepouží­vají doc­type. Proh­lížeče je proto in­ter­pre­tují v quirks režimu. Pro­tože se však jedná o staré já­dro z IE5, není v něm možné použí­vat nové techniky HTML5. Proto IE10 nahrazuje starý quirks režim novým, který je o nové tech­niky do­pl­něn. Celý článek ›

internet explorer 9

Jak vytvářet doplňky pro Internet Explorer, díl 1

In­ter­net Ex­plorer lze rozšířit mnoha způ­soby. Je možné přidá­vat položky do nabídek, vytvářet vlastní pan­ely, samostatná tlačítka na panel příkazů nebo vytvořit akcel­erá­tor. Pro­tože se do­plňky, až na akcel­erá­tory, pro­gra­mují v C++, ukážeme si, jak si práci po­mocí .NET kni­hoven zjedn­odušit. Využi­jeme přitom rozšíření CLI jazyka C++, které dokáže zpřís­tup­nit celý .NET. Část do­plňku tedy může být nap­sána v jazyce C#. Celý článek ›

internet explorer 9

Jak vytvářet doplňky pro Internet Explorer, díl 2

V pokračování článku o vytváření do­plňků pro IE si ukážeme, jak přis­tupo­vat ke cook­ies proh­lížeče a nenu­tit uži­vatele přih­lašo­vat se zvlášť na we­bové stránky a zvlášť do do­plňku proh­lížeče. Déle jak lze posílat HTTP poža­davky, odesílat data na server a při­jí­mat od­povědi, a to asyn­chronně bez blokování vláken. A také jak lze ma­nip­ulo­vat s ob­sa­hem we­bové stránky, která je v proh­lížeči zrovna otevřená, po­mocí API já­dra IE. Celý článek ›

internet explorer 9

Novinky v Internet Exploreru 10

In­ter­net Ex­plorer 10 umí rozdělit text od­s­tavce do sloupců a slova au­to­mat­icky rozdělit po­dle slovníku pře­jatého z Mi­crosoft Of­fice. Dokáže poz­i­co­vat el­e­menty po­dle Gridu ste­jně jako ve WPF. Pod­poruje databá­zové uk­ládání dat i otevřené spo­jení se serverem. Nechybí ani API pro uk­ládání a otevírání souborů. Min­ulá gen­er­ace měla jako záruku mul­ti­plat­form­nosti POSIX. Dnešní má HTML5. Celý článek ›

internet explorer 9

Jak používat fonty na webu

Web de­sign je přede­vším ty­pografie. Tečka. Uži­va­tel většinu svého času, který na stránce tráví, čte právě text. In­for­mace na webu jsou totiž z 95% prezen­továny právě psaným tex­tem. Lví podíl na úspěchu společnosti Google má min­i­mal­i­stický de­sign. Jeho zák­la­dem je text použitý v ty­pograficky čistém uži­va­tel­ském rozhraní. V článku si ukážeme, jak za­jis­tit, že bude písmo použito ste­jně spoleh­livě jako napřík­lad obrázek ve for­mátu PNG. Celý článek ›

internet explorer 9

Novinky v Internet Exploreru 9

De­vátá verze In­ter­net Ex­ploreru přináší kval­itní pod­poru mladých tech­nologií. Nová verze nabídne víc novinek, než nabídla kteráko­liv verze před­chozí. Je im­ple­men­tován CSS 3, DOM 3, SVG, ES5 a mnoho částí HTML 5. Přibyl také XML parser. Od sedmé verze byly všechny hlavní části proh­lížeče přep­sány. Vešk­eré vykreslování se počítá na grafické kartě. Nic už ne­brání použí­vat na webu ste­jné efekty, které známe z WPF ap­likací. Celý článek ›

internet explorer 8

Přepínání vykreslovacích režimů Internet Exploreru

Z války proh­lížečů vzešlo mnoho odlišností v je­jich vykreslo­vacích já­drech. Web pos­tupně stan­dardi­zo­val a vykreslování proh­lížečů bylo třeba upravit. Aby staré weby vy­padaly stále ste­jně, přibývaly v proh­lížečích další vykreslo­vací režimy. In­ter­net Ex­plorer 9 má takové režimy 4. Nově im­ple­men­to­vané části HTML5 jsou však dos­tupné jen v tom ne­jnovějším. V článku si ukážeme jak ovlivnit, který vykreslo­vací režim In­ter­net Ex­plorer pro stránky použije. Celý článek ›

internet explorer 8

Novinky v Internet Exploreru 8

Vývo­jáři In­ter­net Ex­ploreru na svém blogu uvedli, že je­jich proh­lížeč v režimu stan­dardů prošel Acid2 testem. Snad všichni web­de­signéři na tuto zprávu čekali už něko­lik let. První betaberze, která po­sune IE do součas­nosti, by měla vyjít v prvním čtvrtletí to­hoto roku. Na dveře sice klepe CSS3 a HTML5, ovšem po­sun vpřed, ačkoli je IE stále pozadu, je velice chvá­ly­hodný. Značným pokrokem byl i IE7, který kromě vyšší bezpečnosti při­nesl pod­poru průh­led­ného PNG a ale­spoň od­s­tranění těch ne­jvětších chyb vykreslování. Celý článek ›