Dajbych.net


html5

Podívejte se, co můžete používat

Pro­duk­tový tým In­ter­net Ex­ploreru vytvořil zvláštní stránku, na které se vývo­jáři můžou dozvědět, které části HTML5 a ostat­ních we­bových stan­dardů už jsou pod­porovány, které se vyví­její nebo ty, je­jichž im­ple­men­tace se zatím ne­plánuje. Na jed­nom místě se rychle dozvíte všechny pod­s­tatné in­for­mace. Od jaké verze můžete co použít, v jakém stádiu je speci­fikace a jak jsou na tom s pod­porou ostatní proh­lížeče. U všeho je krátký popis, takže se hned dozvíte, o co se vlastně jedná. Celý článek ›

html5

Podporuje Internet Explorer HTML5 dostatečně?

Často slýchávám ná­zor, že In­ter­net Ex­plorer nepod­poruje HTML5 tech­nolo­gie to­lik, jako ostatní proh­lížeče. Když pře­jdu, že tech­nolo­gie je výrobní postup a domys­lím si, že je řeč o stan­dardech, ste­jně se nemohu zbavit do­jmu, že prav­dou je opak. Míra pod­pory určitě ne­jde vyjádřit jed­ním číslem. A pokud ano, je zapotřebí se zamyslet nad tím, o čem takové číslo vy­povídá. HTML5 je obrovská speci­fikace s mnoha všes­tranně užitečnými a mnoha jed­nos­tranně výhod­nými věcmi. Celý článek ›

internet explorer 9

Co přináší Internet Explorer 11

Po roce přináší In­ter­net Ex­plorer opět mnohá vylepšení pro vývo­jáře i uži­vatele. Je­denáctá verze bude součástí Win­dows 8.1. Pod­poruje pro­tokol SPDY a vykreslování přes We­bGL. Ob­sahuje vylepšené nástroje pro vývo­jáře. Stránka přip­nutá na star­to­vací obra­zovku může měnit svojí dlaždici ste­jně, jako na­tivní ap­likace. Nas­tavení proh­lížeče se syn­chro­nizuje napříč zařízeními. In­ter­net Ex­plorer 11 Pre­view je pro držitele MSDN Sub­scrip­tion k dis­pozici ke stažení. Celý článek ›

html5 offline storage

HTML5 a Local Storage

Lo­cal Stor­age je úložiště, které posky­tuje in­ter­ne­tový proh­lížeč we­bové stránce. Ste­jně jako u cook­ies se data uk­lá­dají ve formě klíč – hod­nota. Pod­s­tatný rozdíl je však v tom, že cook­ies posílají svá data v každém HTTP poža­davku. Data v Lo­cal Stor­age jsou dos­tupná jen u klienta přes JavaScript. Není zde omezen počet klíčů a plat­nost dat nevyprší. Data jsou navíc sdílená mezi více okny téhož proh­lížeče, což pro data v cook­ies ne­platí, pokud tuto funk­cion­al­itu neob­s­tarává server. Celý článek ›

html5

W3 vydalo první návrh HTML5

HTML se po velice dlouhé době opět hýbe vpřed. Pro­tože v současné době na ste­jné věci pracují dvě skupiny, nezbývá než do­u­fat, že se speci­fikace HTML 5 od W3 neb­ude zásadně lišit od WHATWG. Pokud se lišit bu­dou, nezbývá než do­u­fat, že se výrobci proh­lížečů vykašlou na W3 a přik­loní se spíše ke skupině WHATWG, která se snaží vše pořádně defi­no­vat. Ze­jména chování v pří­padě chybné syn­taxe, kterou má 99,9% we­bových stránek. Celý článek ›