Dajbych.net


edge

Google poukázal na to, že na Windows je Microsoft Edge bezpečnější než Chrome

Mi­crosoft dnes vy­dal bezpečnos­tní ak­tu­al­izaci číslo 3200970. Zá­platuje zran­itel­nost, kterou Google od­halil a zveře­jnil ještě před tím, než byla opravena. Tento mar­ketin­gový tah se však Googlu vym­stil, pro­tože se ukázalo, že uži­vatelé Mi­crosoft Edge na Win­dows 10.0.14393 jsou na tom lépe než uži­vatelé Google Chrome. Celý článek ›

flash

Jak se účinně bránit zranitelnostem Flashe

V těchto dnech vyšly na­jevo dvě zran­itel­nosti Adobe Flash Payeru, který je součástí In­ter­net Ex­ploreru. Jedna z nich je opravena a je k dis­pozici ak­tu­al­izace na Win­dows Up­date (3033408), pro tu druhou však bude oprava ho­tová až příští tý­den. Nebezpečný pro­gram využí­va­jící tuto veře­jně zná­mou zran­itel­nost se ale už teď šíří reklam­ními sys­témy. Proto je celkem rozumné Flash v proh­lížeči zakázat. Stačí zap­nout funkci Fil­tro­vání Ac­tiveX. Celý článek ›

flash

Aktualizace Adobe Flash Playeru 16.0.0.257

Mi­crosoft tento měsíc nevy­dal žád­nou ak­tu­al­izaci pro In­ter­net Ex­plorer. Může za to fakt, že prosinec má méně pra­covních dnů, než ostatní měsíce. Min­ulý rok byla si­tu­ace ste­jná. Zato však vyšla ak­tu­al­izace Adobe Flash Playeru pro Win­dows 8, 8.1, RT 8, RT 8.1, Server 2012 a Server 2012 R2. Opravené chyby jsou jako ob­vykle velmi zá­važné. Možností sken­o­vat vstup z kláves­nice počí­naje a vykonáváním kódu útočníka konče. Celý článek ›

flash

Aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2961887)

Mi­crosoft vy­dal bezpečnos­tní ak­tu­al­izaci pro Adobe Flash Player, kterou Adobe hod­notí jako kr­i­t­ickou. Zran­itel­nost umožňuje útočníkovi shodit sys­tém, pří­padně nad ním převzít kon­trolu. Pokud máte zap­nutou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky, pro­tože je ap­likace dis­tribuo­vaná přes Win­dows Up­date. V opačném pří­padě si nain­stalu­jte ak­tu­al­izaci co ne­jdříve. Celý článek ›

flash

Aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2916626)

V lednu žádné bezpečnos­tní ak­tu­al­izace pro samotný In­ter­net Ex­plorer nevyšly. Mi­crosoft ale vy­dal bezpečnos­tní ak­tu­al­izaci pro Adobe Flash Player, kterou Adobe hod­notí jako kr­i­t­ickou. Zran­itel­nost umožňuje útočníkovi shodit sys­tém, pří­padně nad ním převzít kon­trolu. Pokud máte zap­nutou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky, pro­tože je ap­likace dis­tribuo­vaná přes Win­dows Up­date. V opačném pří­padě si nain­stalu­jte ak­tu­al­izaci co ne­jdříve. Celý článek ›

flash

Mimořádná aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2811522)

Mi­crosoft vy­dal mimo plán důleži­tou bezpečnos­tní ak­tu­al­izaci pro In­ter­net Ex­plorer 10 na Win­dows 8. Jedná se o zran­itel­nosti v Adobe Flash Playeru, kterou Adobe hod­notí jako kr­i­t­ickou. Dotčený je jak Win­dows 8 a Win­dows RT, tak i Win­dows Server 2012. Zran­itel­nost umožňuje útočníkovi shodit sys­tém, pří­padně nad ním převzít kon­trolu. Pokud máte zap­nutou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky. V opačném pří­padě si nain­stalu­jte ak­tu­al­izaci co ne­jdříve. Celý článek ›

flash

Mimořádná aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2770041)

Mi­crosoft vy­dal důleži­tou bezpečnos­tní ak­tu­al­izaci pro In­ter­net Ex­plorer 10 na Win­dows 8. Jedná se o zran­itel­nosti v Adobe Flash Playeru, kterou Adobe hod­notí jako kr­i­t­ickou. Dotčený je jak Win­dows 8, tak i Win­dows Server 2008, kromě Core edice. Zran­itel­nost umožňuje útočníkovi shodit sys­tém, pří­padně nad ním převzít kon­trolu. Pokud máte zap­nutou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky. V opačném pří­padě si nain­stalu­jte ak­tu­al­izaci co ne­jdříve. Celý článek ›

flash

Mimořádná aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2758994)

Mi­crosoft vy­dal mimo plán důleži­tou bezpečnos­tní ak­tu­al­izaci pro In­ter­net Ex­plorer 10 na Win­dows 8. Jedná se o zran­itel­nosti v Adobe Flash Playeru, kterou Adobe hod­notí jako kr­i­t­ickou. Dotčený je jak Win­dows 8, tak i Win­dows Server 2008, kromě Core edice. Zran­itel­nost umožňuje útočníkovi shodit sys­tém, pří­padně nad ním převzít kon­trolu. Pokud máte zap­nutou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky. V opačném pří­padě si nain­stalu­jte ak­tu­al­izaci co ne­jdříve. Celý článek ›