Dajbych.net


windows update

Aktualizace IE 11.0.11 na Windows Update

Srp­nová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje jednu veře­jně známou zran­itel­nosti a 25 po­ten­cionálně nebezpečných chyb, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Ob­sahuje také novou me­todu blokování ovlá­dacích prvků Ac­tiveX. Celý článek ›

f12

Novinky v Internet Exploreru DC1

Pokud vyvíjíte moderní we­bové ap­likace, zbys­třete. Mi­crosoft začal vy­dá­vat nové verze svého proh­lížeče určené výhradně vývo­jářům. Otevírá se tak možnost sdělit vývo­jovému týmu, co se vám na im­ple­mentaci nových stan­dardů líbí nebo nelíbí. V čer­stvě vy­dané verzi se ob­je­vuje Web­Driver API, Gamepad API a zdokon­aluje se pod­pora We­bGL. Nástroje pro vývo­jáře F12 ob­sahují drobná vylepšení. Svůj ná­zor na nové verze můžete sdělit buď prostřed­nictvím spe­cial­i­zo­vaného webu, nebo přes Twit­ter. Celý článek ›

f12

Vývojářské nástroje F12 v Internet Exploreru 11

In­ter­net Ex­plorer ob­sahuje nástroje pro vývo­jáře, které posky­tují velké množství o tom, jak proh­lížeč vykres­luje we­bové stránky. Vývo­jářské nástroje jsou pro vývo­jáře HTML5 ap­likací ste­jně důležité, jako je ladění ap­likace ve Vi­sual Studiu pro vývo­jáře .NET ap­likací. Ve Vi­sual Studiu je ta důležitá klávesa F5, v In­ter­net Ex­ploreru je to F12. Vyvstává otázka, proč k to­muto účelu používám právě In­ter­net Ex­plorer. Od­pověď je jed­noz­načná. Vývo­jářské nástroje v IE po­važuji za ne­jpřeh­led­nější. Celý článek ›

internet explorer 9

Co přináší Internet Explorer 11

Po roce přináší In­ter­net Ex­plorer opět mnohá vylepšení pro vývo­jáře i uži­vatele. Je­denáctá verze bude součástí Win­dows 8.1. Pod­poruje pro­tokol SPDY a vykreslování přes We­bGL. Ob­sahuje vylepšené nástroje pro vývo­jáře. Stránka přip­nutá na star­to­vací obra­zovku může měnit svojí dlaždici ste­jně, jako na­tivní ap­likace. Nas­tavení proh­lížeče se syn­chro­nizuje napříč zařízeními. In­ter­net Ex­plorer 11 Pre­view je pro držitele MSDN Sub­scrip­tion k dis­pozici ke stažení. Celý článek ›