Dajbych.net


eidas

Jak se podepisovat elektronicky?

Úřady nemají ve zvyku zveře­jňo­vat in­for­mace tak, že je dají na své we­bové stránky, ale tím, že je vytištěné na pa­píře vylepí na vs­tupní dveře. Může se vám tak snadno stát, že si na webu zjistíte, kdy má úřad otevřeno, a když tam do­razíte, zjistíte, že má zavřeno. Je proto prak­tičtější podá­vat a pode­piso­vat doku­menty elek­tron­icky. Tech­nicky to je poměrně kom­p­liko­vané, a jak to zpravidla bývá, ve státním prove­dení ještě kom­p­liko­vanější. Celý článek ›