Dajbych.net


edge

EdgeHTML rendering engine is discontinued

The Edge­HTML ren­der­ing en­gine, fork of Tri­dent, fork of Spy­glass Mo­saic, fork of Mo­saic will be replaced by the Blink ren­der­ing en­gine, fork of We­bKit, fork of KHTML, fork of Khtmlw. Ex­is­tence of stan­dards and mi­nor­ity im­ple­men­ta­tions does not pre­vent emer­gence of mono­cul­ture. Mi­crosoft knows this ef­fect very well. Con­tribut­ing to Chromium rather than de­vel­op­ing pro­pri­e­tary com­po­nent of Win­dows will al­low Mi­crosoft to de­liver its pro­posed stan­dards to ma­jor­ity of de­vel­op­ers in­stead of mi­nor­ity. Read more ›

edge

Čím se řídí vývoj Microsoft Edge?

Mi­crosoft je v oblasti vývoje svého we­bového proh­lížeče velice otevřený. V současné době je tým, který se věnuje jeho vývoji, výrazně vetší, než tomu bylo v před­chozích něko­lika letech. Díky od­s­tranění starého kódu pro kom­pat­i­bil­itu s weby z doby ka­menné a jeho ponechání svému osudu v IE je im­ple­men­tace nových stan­dardů v moderním proh­lížeči výrazně rych­le­jší, než tomu bylo v min­u­losti. Zbývá jen sdělit Mi­crosoftu na co by se měl v jeho vývoji zaměřit. Celý článek ›

edge

Edge bude dostupný i pro iOS a Android

We­bový proh­lížeč Mi­crosoft Edge se rozšíří z Win­dows na další op­er­ační sys­témy – iOS od Ap­plu a An­droid od Googlu. Od ukončení vývoje Win­dows Mo­bile totiž Edge nedá­val smysl ani na PC, pro­tože chy­běla syn­chro­nizace záložek, oblíbených položek a he­sel s mo­bil­ním tele­fonem. Mi­crosoft proto rozšiřuje uži­va­tel­skou pod­poru na ostatní mo­bilní op­er­ační sys­témy. Edge je na nich čistě jen věcí uži­va­tel­ského rozhraní, ne­jedná se o port Edge­HTML a Di­rectX. Celý článek ›

edge

New features in Microsoft Edge 15.15063 for developers

Win­dows 10 Cre­ators Up­date con­tains a sta­ble re­lease of Edge­HTML 15. It al­lows de­vel­op­ers to pro­cess a pay­ment via Mi­crosoft Wal­let. Con­tent Se­cu­rity Pol­icy Level 2 sup­ports sev­eral new di­rec­tives. The Brotli com­pres­sion for­mat is now sup­ported and is more ef­fec­tive than gzip. The TCP con­nec­tion can be re­opened faster. The lat­est ver­sion also in­tro­duces an ex­per­i­men­tal im­ple­men­ta­tion of We­bAssem­bly. Read more ›

edge

Google poukázal na to, že na Windows je Microsoft Edge bezpečnější než Chrome

Mi­crosoft dnes vy­dal bezpečnos­tní ak­tu­al­izaci číslo 3200970. Zá­platuje zran­itel­nost, kterou Google od­halil a zveře­jnil ještě před tím, než byla opravena. Tento mar­ketin­gový tah se však Googlu vym­stil, pro­tože se ukázalo, že uži­vatelé Mi­crosoft Edge na Win­dows 10.0.14393 jsou na tom lépe než uži­vatelé Google Chrome. Celý článek ›

edge

New features in Microsoft Edge 14.14393 for developers

Win­dows 10 An­niver­sary up­date con­tains a sta­ble re­lease of Edge­HTML 14. It sup­ports load­ing of browser ex­ten­sions from the Store. Edge sup­ports a new HTML, JavaScript and CSS based ex­ten­sion model. Ex­ist­ing Chrome ex­ten­sions can be eas­ily mi­grated be­cause this new model is Chrome-com­pat­i­ble. For more de­tails, see sup­ported APIs. Read more ›

edge

Novinky v EdgeHTML 13.10586 pro vývojáře

Nový build Win­dows 10 s číslem 10586.3 a oz­načením 1511, Thresh­old 2, nebo též Fall Up­date ob­sahuje také nové vykreslo­vací já­dro pro Mi­crosoft Edge. Mezi výraznými změ­nami vyniká pod­pora ams.js, WebRTC a stále se zlepšu­jící pod­pora ES6. Přibyla také pod­pora šikovného atributu a[down­load] nebo CSS hod­noty ini­tial. Nový Win­dows Run­time konečně do­voluje použí­vat funkci Drag & Drop. Z HTML se dá nově použít el­e­ment tem­plate, me­ter, pic­ture, nebo jed­notka w v atributu src­set. Celý článek ›

edge

Jaký je Microsoft Edge po 3 měsících od uvedení

Někdy před rokem začal Mi­crosoft pra­co­vat na novém proh­lížeči a čtvrt roku nazpět začal být dos­tupný pro veře­jnost. Zároveň se těšil velkého zájmu nov­inářů. Jaký Edge vlastně je? Čím se od ostat­ních proh­lížečů to­lik liší? Co od něj můžeme čekat a na co můžeme zapome­nout? Proč stále není oblíbený a co s tím Mi­crosoft hodlá udělat? Co způ­so­bilo to, že Edge ne­napl­nil očekávání to­lika uži­vatelů? Na tyto otázky jsem se snažil nalézt od­povědi. Celý článek ›

edge

Zajímavosti o Microsoft Edge – novém prohlížeči pro Windows 10

Win­dows 10 ob­sahuje nový we­bový proh­lížeč. Jmenuje se Edge a je vytvořen pro moderní web, je­hož ob­sah má mno­hem blíže k pl­no­hod­not­ným ap­likacím, než k velké kni­hovně stat­ických stránek pl­ných textu. Jeho tvůrci jsou otevřeni novým stan­dardům i návrhům we­bových vývo­jářů. Nové funkce má přinášet každý měsíc. Ste­jná verze se kom­piluje jak pro pro­ce­sory s ar­chitek­turou x86 a x86-64, tak i pro ARM, takže ten samý proh­lížeč běží jak na stol­ních počí­tačích, tak i v tele­fonech. Celý článek ›

web components

Začal vývoj Web Components pro Microsoft Edge

Web Com­po­nents je snaha zavést vlastní ovlá­dací prvky do HTML5. Ovlá­dací prvek, který je izolo­vaný, ma­jící vlastní zdro­jový kód a uži­va­tel­ské rozhraní, byla úplně běžná věc už v Del­phi nebo Windows Forms (třída User­Con­trol). Ve světě we­bových tech­nologií se ale vše stále lepí do jed­noho velkého nepřeh­led­ného celku. Je­den ob­jekt, napřík­lad vyh­ledá­vací pole, máme na třech různých místech. Někde je HTML, jinde CSS a kdesi JavaScript. Nový HTML el­e­ment Tem­plate dokáže vše zapouzdřit. Celý článek ›

spartan

Projekt Spartan, 5. díl – Windows API pro webové aplikace

S nás­tu­pem Win­dows 10 bude možné hos­to­vat ob­sah ap­likace na vlast­ním serveru. I přesto taková we­bová ap­likace bude mít přístup k Win­dows Run­time – rozhraní, které bylo dřív určené výhradně na­tivním ap­likacím. We­bová ap­likace bude ve Storu hned ve­dle ap­likace na­tivní. Přitom jí bude možné vyví­jet a nasa­zo­vat ste­jně jako we­bovou stránku. K Win­dows Run­time se bude přis­tupo­vat z JavaScriptu. We­bové ap­likace bu­dou ve Win­dows naprosto rovno­cenné ap­likacím na­tivním. Celý článek ›

spartan

Projekt Spartan, 4. díl – vylepšení v JavaScriptu

JavaScript je jazyk milo­vaný i opovrho­vaný, rychlý i po­malý, v závis­losti na tom, jak mu pro­gramá­toři rozumí, jak ho použí­vají a jak moc jsou nuceni ho použí­vat. Nelze mu upřít fakt, že je ne­jrozšířenější, jenže to na webu zna­mená brzdu v dalším vývoji. Různorodé využití si žádá ro­zličné poža­davky, které ústí v roz­man­itá řešení. JavaScript se mění jed­nak v ob­jek­tově ori­en­to­vaný jazyk – ES6 a jed­nak v byte code – asm.js. Javascrip­tový en­gine Chakra bude pod­porovat oboje. Celý článek ›

spartan

Projekt Spartan, 3. díl – nové jádro

Příští we­bový proh­lížeč od Mi­crosoftu bude mít přepra­co­vané já­dro. Jedná se o změnu, která v dějinách IE nikdy ne­nastala. Nové já­dro pot­lačí zpět­nou kom­pat­i­bil­itu ve prospěch stan­dardů. Uži­va­tel by neměl nic poz­nat, vývo­jář se neb­ude muset zabý­vat vykreslo­vacími režimy a správce sítě už neb­ude mít prob­lémy s kom­pat­i­bil­i­tou in­tranetu po up­gradu proh­lížeče. Ste­jné am­bice měl už In­ter­net Ex­plorer 7. Proč to tenkrát nevyšlo a proč si Mi­crosoft myslí, že to ten­tokrát vyjde? Celý článek ›

spartan

Projekt Spartan, 2. díl – prohlížeč v korporaci

Když se podíváte na podíly jed­notlivých desk­topových proh­lížečů na trhu s před­pok­la­dem, že dvě rozdílné verze téhož proh­lížeče nepo­važu­jete za je­den proh­lížeč ale za dva, zjistíte, že starší verze In­ter­net Ex­ploreru jsou stále velmi rozšířené, zatímco u proh­lížečů od jiných výrobců má většina uži­vatelů tu ne­jnovější verzi. Čím to je způ­sobené? Vývo­jáři si přejí, aby všichni měli pokud možno ne­jnovější verzi všeho. Je to reálné? Co brání tomu, aby se současný stav věcí při­blížil této vizi? Celý článek ›

spartan

Projekt Spartan, 1. díl – dějiny Internet Exploreru v kostce

Pro­jekt Spar­tan nepochopíme, pokud si neu­vě­domíme, z čeho vy­chází a kvůli čemu vznikl. Můžeme to ex­trémně zjedn­odušit na kon­s­ta­tování, že vy­chází z In­ter­net Ex­ploreru a vznikl kvůli rychle se rozví­je­jícímu Chromu. Jenže tento poh­led z rych­líku nás ochudí o to ne­jdůležitější poznání. Pokud bych oz­načil IE 1 – 6 za první éru a IE 7 – 11 za éru druhou, teď začíná éra třetí. Nemohu si od­pustit přirovnání k raketě, pro­tože Spar­tan je pro­ces od­dělení druhého rake­tového stupně od třetího. Celý článek ›