Dajbych.net


internet explorer 9

Jak vytvářet doplňky pro Internet Explorer, díl 1

In­ter­net Ex­plorer lze rozšířit mnoha způ­soby. Je možné přidá­vat položky do nabídek, vytvářet vlastní pan­ely, samostatná tlačítka na panel příkazů nebo vytvořit akcel­erá­tor. Pro­tože se do­plňky, až na akcel­erá­tory, pro­gra­mují v C++, ukážeme si, jak si práci po­mocí .NET kni­hoven zjedn­odušit. Využi­jeme přitom rozšíření CLI jazyka C++, které dokáže zpřís­tup­nit celý .NET. Část do­plňku tedy může být nap­sána v jazyce C#. Celý článek ›

internet explorer 9

Jak vytvářet doplňky pro Internet Explorer, díl 2

V pokračování článku o vytváření do­plňků pro IE si ukážeme, jak přis­tupo­vat ke cook­ies proh­lížeče a nenu­tit uži­vatele přih­lašo­vat se zvlášť na we­bové stránky a zvlášť do do­plňku proh­lížeče. Déle jak lze posílat HTTP poža­davky, odesílat data na server a při­jí­mat od­povědi, a to asyn­chronně bez blokování vláken. A také jak lze ma­nip­ulo­vat s ob­sa­hem we­bové stránky, která je v proh­lížeči zrovna otevřená, po­mocí API já­dra IE. Celý článek ›