Dajbych.net


html5 css3

Vendor prefixy v CSS ztrácejí smysl, IE je začíná ignorovat

Před­pony výrobce proh­lížeče v kaská­dových stylech (-ms-, -moz-, -we­bkit-, -khtml-, -o-) pozbý­vají svého výz­namu. In­ter­net Ex­plorer 11 si jich totiž přestává vší­mat a naopak začíná pod­porovat něk­teré vlast­nosti určené pro pokusné vpravení nových tech­nik do We­bK­itu. Výrobci stránek záměrně upřed­nos­tňují jen je­den proh­lížeč, ne­jčastěji právě s já­drem We­bKit, a vytvářejí tak mylný do­jem, že ostatní proh­lížeče to samé nesve­dou. Často je však prav­dou opak. Celý článek ›

internet explorer 9

Co přináší Internet Explorer 11

Po roce přináší In­ter­net Ex­plorer opět mnohá vylepšení pro vývo­jáře i uži­vatele. Je­denáctá verze bude součástí Win­dows 8.1. Pod­poruje pro­tokol SPDY a vykreslování přes We­bGL. Ob­sahuje vylepšené nástroje pro vývo­jáře. Stránka přip­nutá na star­to­vací obra­zovku může měnit svojí dlaždici ste­jně, jako na­tivní ap­likace. Nas­tavení proh­lížeče se syn­chro­nizuje napříč zařízeními. In­ter­net Ex­plorer 11 Pre­view je pro držitele MSDN Sub­scrip­tion k dis­pozici ke stažení. Celý článek ›