Dajbych.net


internet explorer 9

Častější obměna seznamu neplatných certifikátů

Cer­ti­fikační au­tor­ity vy­dá­vají sez­nam kom­promi­to­vaných cer­ti­fikátů. Ten se do Win­dows dis­tribuo­val jed­nou za čas přes Win­dows Up­date. Ak­tu­al­izace sys­tému (KB2677070) upravuje Win­dows Up­date tak, že stahuje tento sez­nam mno­hem častěji. In­for­mace o zne­plat­něném cer­ti­fikátu se tak dostane na kon­covou stanici do jed­noho dne. Pro­tože se však mění kon­tak­tní URL Win­dows Up­date, je nutné se přesvědčit, že fire­wall tuto funkčnost neblokuje. Celý článek ›