Dajbych.net


ballot screen

Nucený a nesmyslný výběr prohlížeče je konečně minulostí

Koupil jsem si počí­tač, přih­lásil se účtem Mi­crosoft, zvo­lil si barvu pozadí úvodní obra­zovky a vrhl se do práce. Nerušené používání počí­tače mi však náhle znepří­jem­nila jakási ak­tu­al­izace, která mě přinu­tila vy­brat si proh­lížeč. Koupil jsem si zařízení s Win­dows, tak přece chci použí­vat proh­lížeč, který je součástí Win­dows. Evrop­ská komise na to však měla v roce 2009 jiný ná­zor. Donu­tila mě vy­brat si proh­lížeč znovu. Přestože jsem žád­nou změnu nechtěl, In­ter­net Ex­plorer se odep­nul z hlavního pan­elu. Celý článek ›