Dajbych.net


windows update

Internet Explorer podporuje HTTP Strict Transport Security

HTTP Strict Trans­port Se­cu­rity (HSTS) posky­tuje sluš­nou obranu proti man-in-the-mid­dle útokům. Stačí, aby server poslal urči­tou hlav­ičku, a proh­lížeč s ním bude nava­zo­vat spo­jení pouze přes TLS. Nikde už pak neb­ude spo­jení, které by bylo nezašifrované a umožňovalo tak útočníkovi ovlá­da­jící síťový provoz nevě­domky přes­měrovat uži­vatele na pod­vod­nou stránku. Dnešní ak­tu­al­izace (3058515) přidává pod­poru HSTS do In­ter­net Ex­ploreru 11 pro Win­dows 7 a Win­dows 8.1. Celý článek ›

windows update

IE 11.0.16 – 40 oprav

Na Win­dows Up­date je k dis­pozici únorová ak­tu­al­izace In­ter­net Ex­ploreru 6, 7, 8, 9, 10 a 11. Opravuje 40 po­ten­cionálně nebezpečných chyb, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. SSL 3.0, které už není bezpečné, se pro servery s omezeným přís­tu­pem vypíná. Za 2 měsíce se tak stane pro všechny zóny. Vyšla také ak­tu­al­izace Adobe Flash Playeru 16.0.0.305. Pokud máte nas­tavenou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.15 na Windows Update

Na Win­dows Up­date je k dis­pozici pros­in­cová ak­tu­al­izace In­ter­net Ex­ploreru 6, 7, 8, 9, 10 a 11. Opravuje 14 po­ten­cionálně nebezpečných chyb, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Nástroje pro vývo­jáře F12 mají předělané uži­va­tel­ské rozhraní. Nová poli­tika dovoluje správcům sítě zakázat SSL 3.0 fall­back. Vyšla také ak­tu­al­izace Adobe Flash. Pokud máte nas­tavenou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky. SSL 3.0 si však musíte vyp­nout ručně. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.14 na Windows Update

Listopadová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje něko­lik zran­itel­ností a ob­sahuje 12 vylepšení. Fil­tro­vání zas­taralých Ac­tiveX prvků se rozšiřuje. En­ter­prise mode dostává více možností. Vyšla také ak­tu­al­izace Adobe Flash Playeru pro In­ter­net Ex­plorer 10 na Win­dows 8 a In­ter­net Ex­plorer 11 na Win­dows 8.1. Pokud máte nas­tavenou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.13 na Windows Update

Říjnová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje jednu veře­jně známou zran­itel­nosti a 14 po­ten­cionálně nebezpečných chyb, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Vyšla také ak­tu­al­izace Adobe Flash Playeru pro In­ter­net Ex­plorer 10 na Win­dows 8 a In­ter­net Ex­plorer 11 na Win­dows 8.1. Pokud máte nas­tavenou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.12 na Windows Update

Záři­jová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 10, a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje jednu veře­jně známou zran­itel­nosti a 36 po­ten­cionálně nebezpečných chyb, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.11 na Windows Update

Srp­nová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje jednu veře­jně známou zran­itel­nosti a 25 po­ten­cionálně nebezpečných chyb, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Ob­sahuje také novou me­todu blokování ovlá­dacích prvků Ac­tiveX. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.10 na Windows Update

Červencová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje jednu veře­jně známou zran­itel­nosti a 23 po­ten­cionálně nebezpečných chyb, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.9 na Windows Update

Červnová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje 2 veře­jně známé zran­itel­nosti a 57 po­ten­cionálně nebezpečných chyb, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.8 na Windows Update

Květ­nová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje 2 po­ten­cionálně nebezpečné chyby, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Mimořádná aktualizace IE (KB2964358) je i pro Windows XP

Mi­crosoft vy­dal včera večer mi­mořád­nou ak­tu­al­izaci, která řeší bezpečnos­tní zran­itel­nost In­ter­net Ex­ploreru, která byla ob­jevena před pěti dny. Postiženy jsou všechny verze IE od verze 6. Fakt, že je bezpečnost pro­duktů pro Mi­crosoft pr­vořadým cílem, dok­ládá i to, že tato ak­tu­al­izace je k dis­pozici i pro Win­dows XP – dekádu starý op­er­ační sys­tém, kterému nedávno skončila něko­likrát prod­lužo­vaná pod­pora. Zran­itel­nost se netýkala proh­lížeče v kom­bi­naci režimů x64 a En­hanced Pro­tected Mode. Celý článek ›

flash

Aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2961887)

Mi­crosoft vy­dal bezpečnos­tní ak­tu­al­izaci pro Adobe Flash Player, kterou Adobe hod­notí jako kr­i­t­ickou. Zran­itel­nost umožňuje útočníkovi shodit sys­tém, pří­padně nad ním převzít kon­trolu. Pokud máte zap­nutou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky, pro­tože je ap­likace dis­tribuo­vaná přes Win­dows Up­date. V opačném pří­padě si nain­stalu­jte ak­tu­al­izaci co ne­jdříve. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.7 na Windows Update

Dub­nová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje 6 po­ten­cionálně nebezpečných chyb, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Ob­sahuje také nový režim kom­pat­i­bil­ity. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.4 na Windows Update

Březnová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje 2 veře­jně známé zran­itel­nost a 16 po­ten­cionálně nebezpečných chyb, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.3 na Windows Update

Únorová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje jednu veře­jně zná­mou zran­itel­nost a dvacet tři po­ten­cionálně nebezpečných chyb, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

flash

Aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2916626)

V lednu žádné bezpečnos­tní ak­tu­al­izace pro samotný In­ter­net Ex­plorer nevyšly. Mi­crosoft ale vy­dal bezpečnos­tní ak­tu­al­izaci pro Adobe Flash Player, kterou Adobe hod­notí jako kr­i­t­ickou. Zran­itel­nost umožňuje útočníkovi shodit sys­tém, pří­padně nad ním převzít kon­trolu. Pokud máte zap­nutou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky, pro­tože je ap­likace dis­tribuo­vaná přes Win­dows Up­date. V opačném pří­padě si nain­stalu­jte ak­tu­al­izaci co ne­jdříve. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.2 na Windows Update

Pros­in­cová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje sedm po­ten­cionálně nebezpečných míst, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 11.0.1 na Windows Update

Listopadová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje jednu veře­jně zná­mou zran­itel­nost a de­set po­ten­cionálně nebezpečných míst, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. K tomu může do­jít už pouhým zpra­cováním CSS souboru. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.10 na Windows Update

Říjnová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje dvě veře­jně známé zran­itel­nosti a osm po­ten­cionálně nebezpečných míst, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.9 na Windows Update

Záři­jová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje de­set zran­itel­ností, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.8 na Windows Update

Srp­nová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 Pre­view je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje je­denáct zran­itel­ností, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.7 na Windows Update

Čer­ven­cová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9, 10 a 11 Pre­view je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje sedm­náct zran­itel­ností, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.6 na Windows Update

Červnová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 a 10 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje de­vatenáct zran­itel­ností, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.5 na Windows Update

Květ­nová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 a 10 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje je­denáct zran­itel­ností, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. K tomu může do­jít už pouhým zpra­cováváním dat se­ri­al­i­zo­vaných do for­mátu JSON, který se často používá. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.4 na Windows Update

Dub­nová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 a 10 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje dvě zran­itel­nosti, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.3 na Windows Update

Březnová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 a 10 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje jednu veře­jně zná­mou zran­itel­nost a osm oprav po­ten­cionálně nebezpečných míst, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jvážnější zran­itel­nosti se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.2 na Windows Update

Únorová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 6, 7, 8, 9 a 10 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje třináct zran­itel­ností, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Všechny opravy se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

flash

Mimořádná aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2811522)

Mi­crosoft vy­dal mimo plán důleži­tou bezpečnos­tní ak­tu­al­izaci pro In­ter­net Ex­plorer 10 na Win­dows 8. Jedná se o zran­itel­nosti v Adobe Flash Playeru, kterou Adobe hod­notí jako kr­i­t­ickou. Dotčený je jak Win­dows 8 a Win­dows RT, tak i Win­dows Server 2012. Zran­itel­nost umožňuje útočníkovi shodit sys­tém, pří­padně nad ním převzít kon­trolu. Pokud máte zap­nutou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky. V opačném pří­padě si nain­stalu­jte ak­tu­al­izaci co ne­jdříve. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 10.0.1 na Windows Update

Pros­in­cová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 9 a 10 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje tři zran­itel­nosti, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Všechny opravy se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.11 na Windows Update

Listopadová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 9 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje tři zran­itel­nosti, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Všechny opravy se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

flash

Mimořádná aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2770041)

Mi­crosoft vy­dal důleži­tou bezpečnos­tní ak­tu­al­izaci pro In­ter­net Ex­plorer 10 na Win­dows 8. Jedná se o zran­itel­nosti v Adobe Flash Playeru, kterou Adobe hod­notí jako kr­i­t­ickou. Dotčený je jak Win­dows 8, tak i Win­dows Server 2008, kromě Core edice. Zran­itel­nost umožňuje útočníkovi shodit sys­tém, pří­padně nad ním převzít kon­trolu. Pokud máte zap­nutou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky. V opačném pří­padě si nain­stalu­jte ak­tu­al­izaci co ne­jdříve. Celý článek ›

flash

Mimořádná aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2758994)

Mi­crosoft vy­dal mimo plán důleži­tou bezpečnos­tní ak­tu­al­izaci pro In­ter­net Ex­plorer 10 na Win­dows 8. Jedná se o zran­itel­nosti v Adobe Flash Playeru, kterou Adobe hod­notí jako kr­i­t­ickou. Dotčený je jak Win­dows 8, tak i Win­dows Server 2008, kromě Core edice. Zran­itel­nost umožňuje útočníkovi shodit sys­tém, pří­padně nad ním převzít kon­trolu. Pokud máte zap­nutou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky. V opačném pří­padě si nain­stalu­jte ak­tu­al­izaci co ne­jdříve. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.10 na Windows Update

Záři­jová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 9 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje jednu veře­jně známou zran­itel­nosti a další čtyři zran­itel­nosti, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Všechny opravy se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.9 na Windows Update

Srp­nová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 9 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje čtyři zran­itel­nosti, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Všechny se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.8 na Windows Update

Červencová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 9 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje dvě zran­itel­nosti, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Všechny se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.7 na Windows Update

Červnová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 9 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje jednu veře­jně zná­mou zran­itel­nost a dvanáct oprav po­ten­cionálně nebezpečných míst, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Všechny se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.6 na Windows Update

Dub­nová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 9 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje pět zran­itel­ností, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jzá­važnější z nich se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.5 na Windows Update

Únorová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 9 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje pět zran­itel­ností, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jzá­važnější z nich se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.4 na Windows Update

Pros­in­cová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 9 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje tři zran­itel­ností, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jzá­važnější z nich se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.3 na Windows Update

Říjnová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 9 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje de­vět zran­itel­ností, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jzá­važnější z nich se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.2 na Windows Update

Srp­nová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 9 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje dvě veře­jně známé zran­itel­nosti a pět oprav po­ten­cionálně nebezpečných míst, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Všechny se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›

windows update

Aktualizace IE 9.0.1 na Windows Update

Červnová ku­mu­la­tivní ak­tu­al­izace zabezpečení ap­likace In­ter­net Ex­plorer 9 je k dis­pozici na Win­dows Up­date. Opravuje de­vět zran­itel­ností, které však byly včas nahlášeny před je­jich veře­jným od­halením. Ne­jzá­važnější z nich se týkají vzdáleného spuštění kódu, pokud uži­va­tel navštíví we­bovou stránku útočníka. Ten pak může získat ste­jná práva, jako má uži­va­tel. Celý článek ›