Dajbych.net


space shuttle

Vesmírné smetí

Ve ves­míru jsou statisíce drob­ných úlomků. Jedná se zbytky třetích stupňů rake­tových nosičů, nebo vys­loužilé družice. Je­jich hyb­nost je obrovská, proto mo­hou poškodit plášť ISS. Ob­jekty větší, než je­den cen­timetr dokáží zachytit radary USAF. Na zák­ladě je­jich varování se pak vy­dá­vají pokyny pro manévrování ISS nebo vy­dá­vají do­poručení ne­provádět EVA. Mezi různými úlomky na or­bitě je také asi 44 vys­loužilých plu­to­niových ter­moelek­trických gen­erá­torů. Celý článek ›

space shuttle

Phoenix na Marsu potvrdil vodu

Sonda Phoenix, která úspěšně přistála v těsné blízkosti polární čepičky Marsu, potvrdila výskyt vody v re­golitu. Po­mocí ry­padla nabrala jeho vzorek a umístila ho do pícky. Po jeho zahřátí sen­zory potvrdily vodní páru. Jedná se o první přesvědčivý důkaz o pří­tom­nosti vody na Marsu. Donedávna nebylo jasné, jestli se na Marsu vysky­tuje voda, nebo metan. Celý článek ›

space shuttle

Raketoplán Atlantis byl vyřazen

Po dvaceti pěti letech služby a třiceti dvou misích byl ze služby vyřazen rake­to­plán At­lan­tis. Je po­j­men­o­vaný po první am­er­ické oceáno­grafické lodi. Ve flotile rake­to­plánů byl čtvrtý postavený a druhý služebně ne­jm­ladší. Jeho první let do ves­míru se uskutečnil 3. října 1985, kdy vynášel družici min­is­ter­stva obrany Spo­jených států. Celkově letěl na oběž­nou dráhu s nák­la­dem Pen­tagonu pět krát. Celý článek ›

space shuttle

Raketové nosiče Ares

Pro stavbu a do­pravování posádky na ISS a pro servisní mise k HST se využívá Space Shut­tle. Jeho provoz je však nes­mírně nák­ladný, ač mělo jeho používání rozpoč­tovým vý­da­jům NASA ule­vit. Za znovupoužitel­nost se platí velkou složi­tostí. A roze­brání, oprava, opětné ses­tavení a vy­držování pod­půrných zařízení pro něco tak složitého stojí daleko víc než se­s­tro­jení jedn­oduššího prostředku na jedno použití. Proto se NASA opět vrací k raketám a na rake­to­plán, ne­jvětší tech­nický zázrak, hodlá zanevřít. Celý článek ›

space shuttle

Mars Rovers Near Five Years of Science and Discovery

None of the en­gi­neers who worked on Mars Ex­plo­ra­tion Rovers pre­dicted both will be op­er­at­ing in 2009 – twenty times longer than the prime mis­sion plan. The rovers have made dis­cover­ies about wet and sand storm­ing cli­mate on Mars. They re­layed high qual­ity im­ages, driven over 21 kilome­ters, climbed a moun­tain, de­scended into craters and sur­veyed sand­s­torms. Read more ›