Dajbych.net


spartan

Projekt Spartan, 5. díl – Windows API pro webové aplikace

S nás­tu­pem Win­dows 10 bude možné hos­to­vat ob­sah ap­likace na vlast­ním serveru. I přesto taková we­bová ap­likace bude mít přístup k Win­dows Run­time – rozhraní, které bylo dřív určené výhradně na­tivním ap­likacím. We­bová ap­likace bude ve Storu hned ve­dle ap­likace na­tivní. Přitom jí bude možné vyví­jet a nasa­zo­vat ste­jně jako we­bovou stránku. K Win­dows Run­time se bude přis­tupo­vat z JavaScriptu. We­bové ap­likace bu­dou ve Win­dows naprosto rovno­cenné ap­likacím na­tivním. Celý článek ›

spartan

Projekt Spartan, 4. díl – vylepšení v JavaScriptu

JavaScript je jazyk milo­vaný i opovrho­vaný, rychlý i po­malý, v závis­losti na tom, jak mu pro­gramá­toři rozumí, jak ho použí­vají a jak moc jsou nuceni ho použí­vat. Nelze mu upřít fakt, že je ne­jrozšířenější, jenže to na webu zna­mená brzdu v dalším vývoji. Různorodé využití si žádá ro­zličné poža­davky, které ústí v roz­man­itá řešení. JavaScript se mění jed­nak v ob­jek­tově ori­en­to­vaný jazyk – ES6 a jed­nak v byte code – asm.js. Javascrip­tový en­gine Chakra bude pod­porovat oboje. Celý článek ›

spartan

Projekt Spartan, 3. díl – nové jádro

Příští we­bový proh­lížeč od Mi­crosoftu bude mít přepra­co­vané já­dro. Jedná se o změnu, která v dějinách IE nikdy ne­nastala. Nové já­dro pot­lačí zpět­nou kom­pat­i­bil­itu ve prospěch stan­dardů. Uži­va­tel by neměl nic poz­nat, vývo­jář se neb­ude muset zabý­vat vykreslo­vacími režimy a správce sítě už neb­ude mít prob­lémy s kom­pat­i­bil­i­tou in­tranetu po up­gradu proh­lížeče. Ste­jné am­bice měl už In­ter­net Ex­plorer 7. Proč to tenkrát nevyšlo a proč si Mi­crosoft myslí, že to ten­tokrát vyjde? Celý článek ›

spartan

Projekt Spartan, 2. díl – prohlížeč v korporaci

Když se podíváte na podíly jed­notlivých desk­topových proh­lížečů na trhu s před­pok­la­dem, že dvě rozdílné verze téhož proh­lížeče nepo­važu­jete za je­den proh­lížeč ale za dva, zjistíte, že starší verze In­ter­net Ex­ploreru jsou stále velmi rozšířené, zatímco u proh­lížečů od jiných výrobců má většina uži­vatelů tu ne­jnovější verzi. Čím to je způ­sobené? Vývo­jáři si přejí, aby všichni měli pokud možno ne­jnovější verzi všeho. Je to reálné? Co brání tomu, aby se současný stav věcí při­blížil této vizi? Celý článek ›

spartan

Projekt Spartan, 1. díl – dějiny Internet Exploreru v kostce

Pro­jekt Spar­tan nepochopíme, pokud si neu­vě­domíme, z čeho vy­chází a kvůli čemu vznikl. Můžeme to ex­trémně zjedn­odušit na kon­s­ta­tování, že vy­chází z In­ter­net Ex­ploreru a vznikl kvůli rychle se rozví­je­jícímu Chromu. Jenže tento poh­led z rych­líku nás ochudí o to ne­jdůležitější poznání. Pokud bych oz­načil IE 1 – 6 za první éru a IE 7 – 11 za éru druhou, teď začíná éra třetí. Nemohu si od­pustit přirovnání k raketě, pro­tože Spar­tan je pro­ces od­dělení druhého rake­tového stupně od třetího. Celý článek ›

spartan

Co dnes Joe Belfiore řekl o projektu Spartan?

Pro­jekt Spar­tan je kó­dové jméno pro nový we­bový proh­lížeč, který bude součástí Win­dows 10. Má dvě hlavní části. První z nich je nový vykreslo­vací režim. O jeho vlast­nos­tech pravidelně in­for­muji na tomto blogu. Stručně řečeno jde přede­vším o kom­pat­i­bil­itu; o to, aby we­bová stránka prostě fun­go­vala. Druhou částí je nové uži­va­tel­ské rozhraní, které má 3 nové zásadní funkce – možnost čmárat po stránce, čtecí režim dos­tupný na desk­topu a vylepšené našep­távání obsahující návrhy Cor­tany. Celý článek ›

spartan

IE se skutečně rozdělí, ale jinak, než tvrdí novináři

Když po­zoru­jete předávání in­for­mace, je zábavné sle­dovat, jak se in­for­mace zkres­lují, až z toho vznikne něco, co s tou původní nemá nic společného. Mary Jo Fo­ley, která by­dlí v Red­mondu a má tak k in­for­ma­cím blízko, přišla na ZD­Netu s tím, že Mi­crosoft vydá jiný we­bový proh­lížeč. In­for­maci převzal Ne­owin, Win­Beta, Ven­ture­Beat, The Verge, Lupa a další. Nic nového ale nevyšlo na­jevo. Tyto infor­mace byly dos­tupné už před měsícem a půl. Po­jďme si připome­nout, co fak­ticky o IE 12 víme už teď. Celý článek ›