Dajbych.net


Synchronizace záložek Internet Exploreru

, 2 minuty čtení

Od kon­fer­ence Build 2013, která proběhla v červnu, více méně víme, které tech­niky In­ter­net Ex­plorer 11 při­nesl. Ob­sahuje však také velké množství vylepšení, které jsou na první poh­led skryty. Týkají se uži­va­tel­ského rozhraní, které se kaž­dou verzí zlepšuje. Ne­jedná se sice o závratné tempo, ale rozhodně se jedná o velice užitečné funkce. Ne­jpřínos­nější z nich je syn­chro­nizace záložek a oblíbených položek In­ter­net Ex­ploreru mezi počí­tači.

Synchronizace záložek

In­ter­net Ex­plorer zo­brazuje sez­nam stránek, které zůstaly otevřené na jiných počí­tačích. Je však nutné do­dat, že se to týká pouze počí­tačů s op­er­ačním sys­témem Win­dows 8.1. Další pod­mínkou je účtet provázaným s Účtem Mi­crosoft. K syn­chro­nizaci záložek se totiž používá Sky­Drive.

IE

In­ter­net Ex­plorer zo­brazuje jed­notlivé záložky na Nové záložce. Zo­brazí sez­nam pro každý počí­tač zvlášť.

IE

Tatáž funkce je dos­tupná i v Moderním uži­va­tel­ském rozhraní. Je však ne­jprve nutné klep­nout na tlačítko Záložky, čímž se zo­brazí panel se záložkami. Na tomto pan­elu se dá pak přep­nout na záložky z jiného počí­tače.

Synchronizace oblíbených položek

Kromě záložek se syn­chro­nizují také oblíbené položky. Konečně. Mi­crosoft už dříve pod­nikl v tomto směru něko­lik pokusů. Oblíbené položky měly být syn­chro­ni­zovány přes Win­dows Live. Dříve byla nutná součin­nost IE, Win­dows, Win­dows Live a Live Mesh. Dnes k tomu stačí už jen IE, Win­dows a Sky­Drive. Z té doby mám dodnes ve Sky­Drive složku Oblíbené, ta se už ale nesyn­chro­nizuje nikam. Zatím ale stále chybí pod­pora pro Win­dows Phone.

IE