Dajbych.net


SkyDrive – moderní webové úložiště

, 8 minut čtení

Ať už chcete posílat velké přílohy emailem, dělat jedn­oduché průzkumy, sdílet fo­tografie s přáteli, důs­to­jně je prezen­to­vat z li­bo­vol­ného stol­ního počí­tače nebo sdílet soubory napříč zařízeními, ve všech pří­padech bez­vadně poslouží we­bové úložiště Sky­Drive. Už dávno to není jen osamo­cená služba, ale nabízí celé spek­trum in­te­gračních nástrojů. Sky­Drive tak můžete snadno použí­vat z li­bo­vol­ného dostatečně moderního zařízení.

Podpora platforem

Sky­Drive je we­bové úložiště, ke kterému můžete přis­tupo­vat z:

we­bového proh­lížeče,

Win­dows,

Win­dows Phone,

An­droidu,

Macu,

iPhonu a iPadu a

GMailu.

Postará se o jediné – vaše doku­menty jsou stále s vámi. Ne­musíte s se­bou ta­hat USB úložiště, posílat soubory emailem, řešit lim­ity schránek, ani zd­louhavě nahrá­vat přílohy přes we­bový proh­lížeč. Na Sky­Drive můžete bez­platně uložit až 7 GB dat. Pokud vám ani to nes­tačí, můžete si zaplatit za větší úložiště. Cena je 10 USD ročně za 20 GB, 25 USD za 50 GB a 50 USD za 100 GB. Limit ve­likosti souboru je 2 GB. Pro srovnání – limit ve­likosti souboru na USB úložištích je 4 GB, pro­tože jsou často for­má­továny na souborový sys­tém FAT32. Pokud vám to při­padá málo, do­poručuji pooh­léd­nout se po Win­dows Azure Blob Stor­age.

Integrace ve Windows

Sky­Drive pro Win­dows fun­guje na prin­cipu syn­chro­nizace adresáře. Zvolíte si je­den adresář, do kterého se Sky­Drive du­p­likuje. Má to tu výhodu, že tam prostě uložíte velký sou­bor a nahrávání probíhá v pok­lidu na pozadí. Navíc máte k souborům přístup, i když ne­jste připo­jeni k in­ter­netu. Syn­chro­ni­zo­vat můžete soubory až do ve­likosti 2 GB. V pří­padě doku­mentů Of­fice se na Sky­Drive uchová­vají starší verze, takže se v pří­padě nechtěné změny můžete vrátit zpět v čase. V neposlední řadě jsou vaše doku­menty zálo­hovány v dat­a­cen­tru.

Windows 8

Ap­likace toho umí ale daleko víc. Pokud to po­volíte, můžete k souborům z vašeho počí­tače přis­tupo­vat prostřed­nictvím we­bové ap­likace Sky­Drive. Když jste napřík­lad v práci, můžete tak přis­tupo­vat k souborům, které máte uloženy na počí­tači doma. Má to tu výhodu, že se Sky­Drive in­staluje mno­hem snad­něji, než kon­fig­u­ruje přístup přes vzdále­nou plochu. O nut­nosti mít veře­j­nou IP adresu ani nem­luvě. K disku na vašem domácím PC můžete vzdáleně přis­tupo­vat jen z počí­tačů, kterým udělíte po­v­olení. Potřebné po­v­olení se re­al­izuje zasláním přís­tupového hesla na váš mo­bilní tele­fon, které musíte za­dat do počí­tače, kterému chcete vzdálený přístup po­volit.

Webová aplikace SkyDrive

We­bová ap­likace Sky­Drive zobrazuje náh­ledy ob­sahu ve složkách ste­jně jako Win­dows. Obrázky jdou ve složce zo­bra­zo­vat v režimu prezen­tace. Vyh­ledávání ve we­bové ap­likaci bylo rozšířeno i na ob­sah vašich doku­mentů. Soubory se dají nahrát je­jich pře­tažením do okna proh­lížeče. Během je­jich nahrávání jde s ap­likací dále pra­co­vat, pro­tože probíhá na pozadí. Pokud však sou­bor nahráváte přes we­bový proh­lížeč, platí 300MB limit na jeho ve­likost. Se soubory a složkami můžete ma­nip­ulo­vat přes místní nabídku, kterou zo­brazíte pravým tlačítkem myši. Je také možné snadno vy­brat něko­lik souborů na­jed­nou, což us­nadňuje pře­sou­vání souborů.

Windows 8

Sky­Drive u fo­tografií zo­brazuje EXIF meta­data. Ve vý­chozím nas­tavení je nas­taven tak, že fo­tografie větší než 2048 px au­to­mat­icky zmenší. Toto nas­tavení jde však změnit, takže vaše fo­tografie si za­cho­vají svojí kval­itu, což nelze říct o všech službách, napřík­lad Face­booku.

Sdílení souborů

Sky­Drive umožňuje snadné sdílení doku­mentů emailem, přes Face­book, Twit­ter, LinkedIn či zasláním krátkého od­kazu.

[share-link.png]

Soubory jdou sdílet buď s jed­notlivými lidmi, nebo v rámci určité skupiny. Člen­ové skupiny mo­hou sdílet kal­endář, fo­tografie i doku­menty. Po­mocí pro­gramu Mes­sanger si mo­hou vzá­jemně posílat rychlé zprávy. Soubory jde ale také zveře­jnit, což mo­hou využít firmy, které chtějí sdílet firemní doku­menty určené pro veře­jnost.

Další velmi žá­danou funk­cion­al­i­tou, která co nev­idět spatří světlo světa, je Ex­cel dotazník. Vytvoříte si jed­notlivé otázky dotazníku a ten pak nabíd­nete přátelům k vy­pl­nění. Nas­bíraná data se vám pak au­to­mat­icky uloží do sešitu Ex­cel.

Týmová spolupráce ve stylu Office 365

Pokud používáte něk­teré ze součas­ných úložišť, nebo jste dříve použí­vali Win­dows Live Mesh, jistě víte, že se musíte rozhod­nout mezi tím, jestli je možné doku­ment upravovat i když jste of­fline, nebo jestli ho může upravo­vat více lidí současně.

V prvním pří­padě syn­chro­nizu­jete doku­ment mezi něko­lika PC a serverem. Otevřete doku­ment, provedete změny a doku­mentu uzavřete. Změny se poté propagují na server a od něho do všech syn­chro­ni­zo­vaných PC. Není však možné, aby více lidí vzá­jemně pra­co­valo na jed­nou doku­mentu a viděli hned úpravy, které dělají. Pokud do­jde ke dvěma součas­ným změnám, mo­hou na­s­tat kon­flikty, které je třeba řešit.

V druhém pří­padě je pouze jedna kopie doku­mentu na serveru a všichni uži­vatelé přis­tupují k ní. Vzá­jemně sice mo­hou vidět změny, které dělají, ale nemo­hou pra­co­vat of­fline. Je­jich doku­menty jsou ne­dos­tupné, když ztratí signál, nebo do­jde k vý­padku serveru.

Aby se tento prob­lém vyřešil, Of­fice 2013 uk­ládá doku­ment jak na server, tak i do místní složky. Pokud v Of­fice otevřete doku­ment, který je ze Sky­Drive, Of­fice to pozná a připojí se k serveru, který propaguje změny všem členům týmu, kteří doku­ment upravují současně. Díky pro­tokolu MS-FSSHTTP to fun­guje i na po­ma­lém in­ter­ne­tovém připo­jení. Pokud upravu­jete prezentaci, která má 50 MB a přidáte jednu položku do odrážkového sez­namu, Of­fice nahraje jenom tu jednu položku. Ste­jný prin­cip platí i pro pří­jem změn od ostat­ních členů týmu. Sky­Drive pro Win­dows totiž přenechává syn­chro­nizaci Of­fice doku­mentů na Of­fice Upload Cen­ter.

Velice užitečná věc je možnost práce více lidí v týmu na jed­nou doku­mentu, aniž by museli mít li­cenci sys­tému Of­fice. Tý­mová spolupráce totiž fun­guje i na Sky­Drive. Dají se dělat všechny běžné úkony jako upravo­vat ob­sah buněk, for­má­to­vat je nebo je pře­sou­vat. Jdou vk­lá­dat i grafy. Změny, které provede je­den člen týmu, se i ve we­bovém proh­lížeči všem ostat­ním zo­brazí ihned. Pokud si během úprav ještě celý tým spolu vzá­jemně volá, napřík­lad po­mocí pro­gramu Skype, dá se hodně ko­or­di­načně náročné práce zvlád­nout v poměrně krátkém čase.

Windows 8

Ochrana soukromí a podmínky použití

Na Sky­Drive si můžete snadno nas­tavit, kdo může nebo nemůže oz­načo­vat osoby na fo­tografiích. Vaše fo­tografie zde máte plně pod kon­trolou, což v pří­padě Face­booku ne­platí. Nikdy u něj nevíte, kdy se opět rozhodne svévolně bez před­chozího upo­zornění uži­vatelů změnit pod­mínky používání.

Windows 8

Dalším důvo­dem, proč používám Sky­Drive, je fakt, že odes­láním souborů na Sky­Drive i nadále zůstávám výhrad­ním vlast­níkem svých doku­mentů. Mi­crosoft si nenárokuje vlast­nictví ob­sahu, který do služeb poskytnu, jak ve sm­louvě o posky­tování služeb uvádí. Může vám to při­pa­dat jako samozře­j­most, ale není tomu tak. Když jsem si pročí­tal sm­lu­vní pod­mínky společnosti Google, dozvěděl jsem se, že poskyt­nutím ob­sahu dávám společnosti Google celosvě­tově plat­nou li­cenci k užívání, vytváření od­vozených děl i pub­likování. Li­cence přetrvává i poté, co přes­tanu služby použí­vat. Navíc li­cenci neposky­tuji výhradně společnosti Google, ale i všem je­jím part­n­erům.

Proto se může hodit rozšíření GMailu, které umožňuje snadno připo­jovat ke zprávě soubory ze Sky­Drive.

Windows 8

V Out­look.com je tato funk­cion­alita dos­tupná už ně­jaký ten pátek. Jestli se mají nahrané přílohy uložit na Sky­Drive, nebo rovnou přiložit ke zprávě, jde změnit v nas­tavení pošty.

Windows 8

V poslední ak­tu­al­izaci přibyla žá­daná funk­cion­alita – koš. Když od­s­traníte doku­menty, pře­sunou se do koše. Až od­s­tranění doku­mentů z koše soubory nado­bro vy­maže. Jedn­oduchá věc, řeknete si asi, ale tak snadné to zase není. Pokud od­s­traníte soubory ve we­bové ap­likaci, obrazy souborů na míst­ním disku se do koše pře­sunou také. Pokud soubory ob­novíte z koše ve we­bové ap­likaci, soubory v koši na vašem počí­tači zůs­tanou a stáh­nou se nové kopie z webu. Pokud na míst­ním disku od­s­traníte soubory, obrazy souborů ve Sky­Drive se pře­sunou do koše. Pokud na míst­ním disku ob­novíte soubory z koše, soubory se bu­dou znovu nahrá­vat na Sky­Drive.

Článek vyšel rovněž na serveru Živě.cz.