Dajbych.net


SkyDrive

, 5 minut čtení

Jedna ze součástí Win­dows Live, která bude do sys­tému značně in­te­grována, je Sky­Drive. Ve Win­dows 8 bude us­nadňo­vat celou řadu scénářů, které byly dříve le­hce ucho­pitelné jen pro tech­nicky zdatné uži­vatele. Od sdílení fo­toalb, přes ver­zování Of­fice doku­mentů, syn­chro­nizaci souborů napříč zařízeními až po vzdálený přístup k nim z jiného PC – to všechno Sky­Drive výrazně zjedn­odušuje a zastřešuje.

Vzdálený přístup k souborům

Něk­teré vaše soubory potře­bu­jete mít na více zařízeních. Pro speci­fické soubory ex­is­tují zvláštní služby. Napřík­lad Ex­change Server pro emaily. Sky­Drive nabízí obecné úložiště pro všechno. Využívá ho třeba Mi­crosoft Of­fice. Of­fice doku­ment, který je uložen na Sky­Drive jde otevřít jak z Win­dows, tak i z Win­dows Phone. Mnoho funkcí je také dos­tup­ných přes we­bový proh­lížeč z kteréhoko­liv počí­tače s připo­jením k in­ter­netu.

K disku na vašem domácím PC můžete vzdáleně přis­tupo­vat z pře­dem vy­braných počí­tačů. Potřebné po­v­olení se re­al­izuje zasláním přís­tupového hesla na váš mo­bilní tele­fon, které musíte za­dat do počí­tače, kterému chcete po­volit vzdálený přístup. Vzdálená plocha fun­guje, jen pokud má vaše domácí PC veře­j­nou IP adresu. Sky­Drive dokáže zprostřed­ko­vat přístup k souborům i v pří­padě běžného domácího počí­tače bez veře­jné IP adresy.

Ukládání souborů na SkyDrive

Sky­Drive byl do Win­dows Ex­ploreru in­te­grován bez jakýchko­liv kom­promisů. Vše, co se dá dělat se soubory uloženými na míst­ním disku, bude možné i se soubory na Sky­Drive. Ikony sou­borů uložených na Sky­Drive bu­dou mít v levém dol­ním rohu malé ikony ukazu­jící stav syn­chro­nizace.

Windows 8

Všim­něte si nové složky Sky­Drive v uži­va­tel­ském pro­filu. Bude dos­tupná au­to­mat­icky, když se do Win­dows přih­lásíte s Mi­crosoft Ac­count. Vše, co do této složky uložíte, se au­to­mat­icky syn­chro­nizuje se Sky­Drive úložištěm. Ap­likace bu­dou mít přes di­al­o­gové okno přístup k souborům uloženým na Sky­Drive. Tímto způ­sobem půjde odesílat i soubory větší než 2 GB. Tato funk­cion­alita neb­ude dos­tupná jen pro Win­dows „8“, ale bude zpětně im­ple­men­tována i do Win­dows 7 a Win­dows Vista.

Sdílení fotoalb

Ač proh­lížeče po­malu začí­nají pod­porovat drag & drop souborů i do okna we­bové ap­likace, což je typ­icky in­ter­pre­továno, jako že chce uži­va­tel uploadovat tyto soubory na web, rychlost bude vždy prach­bídná, pro­tože se vše re­al­izuje přes HTTP pro­tokol. Takový upload fotek na Sky­Drive bude o něčem jiném. Připo­jíte foťák a fotky přetáh­nete z USB úložiště do Sky­Drive složky. Až se fotky překopírují na místní disk, můžete foťák od­po­jit. Na samotné odes­lání fotek na Sky­Drive není potřeba myslet, pro­tože se o to stará v pozadí op­er­ační sys­tém. Není potřeba myslet na to, že není do­brý ná­pad zavírat záložku, kde se uploadují soubory.

Sdílení nabízí celou řadu možností. U složky či souboru můžete práva nas­tavo­vat pro konkrétní lidi, všechny přátele (napřík­lad kon­takty z Mes­sangeru, Face­booku, či LinkedIn), nebo můžete práva zap­sat to URL a šířit jen od­kaz napřík­lad emailem. Od­kaz od pří­jemců nevyžaduje, aby měli Mi­crosoft Ac­count. Jdou vy­gen­erovat od­kazy jen pro práva ob­sah zo­brazit, nebo pro práva zo­brazit i upravo­vat.

Verzování Office dokumentů

Sky­Drive v pří­padě Of­fice doku­mentů uchovává i je­jich předešlé verze. Pokud v doku­mentu ne­dopatřením něco smažete, můžete se vrátiti k před­chozí verzi. Pro­tože jsem vývo­jář, měl jsem dříve cukání si něk­teré Word doku­menty nahrát na svůj Team Foun­da­tion Server. Tato funkce na Sky­Drive mě však přiměla takto výstřední kroky nedělat a raději jsem zvo­lil řešení, které je in­te­grováno přímo do Mi­crosoft Wordu.

Náhrada za přílohy v emailu

V dnešní době je poměrně běžné odesílat Of­fice doku­menty emailem. Má to však velká úskalí, pro­tože se doku­ment roztříští do mnoha kopií a je nemožné určit, která kopie je ta ne­jnovější, pro­tože žádná není. Musí se z různých frag­mentů opět vytvořit. Toto velmi efek­tivně řeší Of­fice Web Apps, které jsou součástí Sky­Drive. Do­volují ed­i­to­vat Of­fice doku­ment, který je uložen na Sky­Drive. Zároveň je možné doku­ment otevřít v Of­fice na míst­ním počí­tači. Fakt, že ten­týž doku­ment v jednu chvíli upravuje více lidí, vůbec nevadí.

Ukládání nastavení programů

Každá ap­likace bude mít možnost uložit své nas­tavení na Sky­Drive uži­vatele. Po každé re­in­sta­laci op­er­ačního sys­tému tedy neb­ude nutné zd­louhavě nas­tavo­vat kaž­dou ap­likaci. Nas­tavení ap­likací jako In­ter­net Ex­plorer nebo Mi­crosoft Of­fice bude pře­ne­seno au­to­mat­icky. Napřík­lad oblíbené položky v In­ter­net Ex­ploreru bu­dou au­to­mat­icky syn­chro­ni­zovány mezi desk­topovým PC a tabletem.