Dajbych.net


Projekt Spartan, 2. díl – prohlížeč v korporaci

, 7 minut čtení

Když se podíváte na podíly jed­notlivých desk­topových proh­lížečů na trhu s před­pok­la­dem, že dvě rozdílné verze téhož proh­lížeče nepo­važu­jete za je­den proh­lížeč ale za dva, zjistíte, že starší verze In­ter­net Ex­ploreru jsou stále velmi rozšířené, zatímco u proh­lížečů od jiných výrobců má většina uži­vatelů tu ne­jnovější verzi. Čím to je způ­sobené? Vývo­jáři si přejí, aby všichni měli pokud možno ne­jnovější verzi všeho. Je to reálné? Co brání tomu, aby se současný stav věcí při­blížil této vizi?

min­ulém díle jsem připomenul dějiny In­ter­net Ex­ploreru a vyvodil z toho je­den poz­natek – dva prin­cipy, které by měl proh­lížeč do­držo­vat ste­jným způ­sobem, jako matem­at­ický výpočet in­vari­ant. Pokud se je­den z těchto prin­cipů poruší, proh­lížeč přes­tane naplňo­vat očekávání svých uži­vatelů. V tomto díle se však neb­udu na proh­lížeč dí­vat jako uži­va­tel, ale jako ve­dení ob­chodní společnosti. Ta má totiž na proh­lížeč úplně jiné poža­davky.

Bezpečnostní politika

Zatímco každý uži­va­tel si určuje svou bezpečnos­tní poli­tiku sám pro sebe, ob­chodní společnosti si nemo­hou do­volit, aby každý zaměst­nanec mohl dělat coko­liv. Běžný zaměst­nanec zpravidla nemá dostatek znalostí na to, aby správně vy­hod­notil vešk­erá rizika svých zásahů do sys­tému na celou or­ga­ni­zaci. Čas od času slýchávám, jak si něk­teří zaměst­nanci nedali po­zor, udělali na počí­tači to a to, násled­kem če­hož lehla celá firma. Ve­dení společnosti taková si­tu­ace nikdy nemůže při­pa­dat vtipná, a tak se zavádí opatření, aby pochy­bení, které občas dělá každý, měly co ne­j­menší následky, ideálně žádné. K to­muto účelu slouží Group Pol­icy Man­age­ment.

Pečlivé plánování aktualizace

Intranet

Je něko­lik we­bových serverů, a není jich zrovna málo, které ne­j­sou připo­jeny do In­ter­netu. Jsou přís­tupné jenom ze sítě ob­chodní společnosti, která je provozuje. Tato síť se ob­vykle rozprostírá přes všechny její pobočky, takže taková we­bová ap­likace může fun­go­vat jako pod­nikává, ste­jně jako ap­likace desk­topová. Tím vzniká speci­fická vazba pro pod­niky. Je­den proh­lížeč slouží jak pro In­ter­net, tak i pro in­tranet.

Monopoly

Pod­nikové ap­likace musí fun­go­vat. Pořád a nepřetržitě. Když uži­va­tel narazí na stránku, která ne­fun­guje, je za něko­lik sekund u konkurence. Jenže to v pod­nikové síti ne­platí. Zatímco ap­likace pro kon­cové uži­vatele op­ti­mal­izuje na líbivost, ap­likace pro pod­niky op­ti­mal­izuje na funkčnost. A když ně­jaká ap­likace fun­guje, skutečně není důvod coko­liv měnit. Když už je potřeba něco měnit, je to z důvodu kom­pat­i­bil­ity nových věcí s těmi starými. A do ceny nových věcí se promítne i cena náhrady za věci staré. Takže háde­jte, jestli bude mít před­nost zaběh­nutý sys­tém, nebo ap­likace, o které se uvažuje, že by se možná mohla nasa­dit.

Proškolení

Od určitého počtu zaměst­nanců pře­sahují nák­lady na je­jich sezná­mení s novým sys­témem poři­zo­vací cenu samot­ného sys­tému. Takže ne­jenže se musí do­držo­vat přísná soft­warová kom­pat­i­bilita, ale je žá­doucí, aby se uži­va­tel­ské rozhraní neměnilo. V praxi to zna­mená, že je téměř nemožné ně­jaký zaběh­nutý sys­tém nahra­dit.

Podpora

Když dva sys­témy spolu fun­gují, není potřeba nic řešit, pro­tože to stojí čas a za ten je potřeba zaměst­nancům zaplatit. Když se nasazuje sys­tém třetí a při­jde na to, že v něk­terém z prvních dvou je chyba, je přirozené snažit se tu chybu opravit. Jenže se to málokdy povede. Buď proto, že oprava sys­tému prvního rozbije ten druhý, nebo že sys­tém vůbec opravit ne­jde. Buď zaměst­nanec, který ho vytvářel, už ve firmě nepracuje, nebo firma která ho dodá­vala, už ne­ex­is­tuje.

Úspory

Po­dle výzkumu, který si nechal udělat Mi­crosoft od For­resteru, používá 96 % pod­niků dlouhodobě jednu verzi IE, pro­tože jim to šetří peníze. Velkým pod­nikům to může ušetřit i 400 000 USD ročně za kaž­dou ap­likaci. Není proto divu, že kaž­dou ak­tu­al­izaci proh­lížeče je potřeba pře­dem pláno­vat a zamyslet se nad tím, jestli se vůbec vy­platí. Kromě ceny do hry vs­tupují 4 fak­tory, které se vzá­jemně ovlivňují. In­ter­net Ex­plorer, ap­likace, hard­ware a Win­dows.

Spartan

ActiveX

Ac­tiveX je rozhraní, přes které ně­jaký do­pl­něk může proh­lížeč rozšířit. Je to napřík­lad Adobe Flash, který má na svém skóre tři zero-day zran­itel­nosti za poslední měsíc. Vz­dal jsem snahu o každé z nich vy­dá­vat článek a místo toho jsem jen připom­něl, jak tyto do­plňky zakázat. Ac­tiveX toho do­voluje opravdu hodně, prak­ticky do­voluje ovlád­nout celý proh­lížeč, číst a upravo­vat zo­brazené stránky v něm a podobně. Jenže Ac­tiveX nebyl navržený pro in­ter­net takový, jaký ho známe dnes. Ac­tiveX do­volo­val věci, které po­mocí HTML tenkrát nešly. Ne­jznámější je asi Mi­crosoft.XML­HTTP, který se dostal do JavaScriptu jako XML­Htt­pRe­quest. Další je Ac­tive­Movie, který se iden­ti­fiká­torem 22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95 vloží do HTML jako ob­ject a umožňuje přehrávání videa. Ste­jný ob­jekt používá Win­dows Me­dia Player. Dnes k tomu slouží tag video. In­ter­net Ex­plorer Ac­tiveX musí stále pod­porovat. Slyšel jsem dokonce o pří­padu jedné pod­nikové ap­likace, do které je přih­lašování udělané ve Flashi.

Jak na upgrade

Enterprise Mode

En­ter­prise Mode (v češt­ině Režim ro­zlehlé sítě) je pod­nikový režim In­ter­net Ex­ploreru. V tomto režimu In­ter­net Ex­plorer za­chovává zpět­nou kom­pat­i­bil­itu se staršími verzemi a to i v těch oblastech, které novější verze už nepod­porovaly. Cílem bylo vytvoření moderního proh­lížeče, který za­chová funk­cion­al­itu IE 8. V tomto režimu napřík­lad není ak­tivní blokování Ac­tiveX a jsou pod­porovány CSS Ex­pres­sions.

Enterprise Mode Site List Manager

Aby bylo možné nahra­dit všechny verze IE od verze 8 tou ne­jnovější, je nutné nas­tavit pro kaž­dou ap­likaci vykreslo­vací režim.

Spartan

Site Discovery Toolkit

Pro­tože je jasné, že nikdo nemůže vědět, v jakém režimu se ap­likace vykres­lují, je tu nástroj zvaný Site Dis­covery Toolkit. Ten posílá údaje o tom, která stránka se vykreslila ve kterém režimu do Sys­tem Cen­ter Con­fig­u­ra­tion Man­ageru. Z něho se pak dá vyčíst, jakým způ­sobem Site List Man­ager nas­tavit. Je dos­tupný pro IE8, IE9, IE10 a IE11.

Vykreslovací režimy

Proč má vykreslovací režimy jen IE?

Pro­tože Sa­fari, Fire­fox, Chrome a Sko použí­vají ke zpětné kom­pat­i­bil­itě jiné mech­a­nismy. Ne­jvětší dopad má asi CSS vlast­nost box-siz­ing, která za­jišťuje kom­pat­i­bil­itu se starými weby. To sice vyžaduje zásah do stránky, ale na In­ter­netu fun­guje konkurence, která provo­zo­vatele donutí tuto změnu udělat.

Bude Microsoft do IE přidávat další vykreslovacími režimy?

Neb­ude. Ver­zování fun­guje, jen pokud je proti čemu ver­zo­vat. Ver­zo­vat proti mnoha proh­lížečům se nedá. Jedn­oduše proto, že když je číslo verze pro něk­terý proh­lížeč určené špatně, pro­jeví se to jen v něm. Takže v tom pří­padě bude vždy je­den proh­lížeč znevýhod­něn a ostatní zvýhod­něny. A to je hra, na kterou výrobci proh­lížečů nechtějí přis­toupit. A Mi­crosoft se svou rep­utací IE už vůbec ne.

Edge

Současné vykreslo­vací režimy se tedy nechají dožít v En­ter­prise Modu a všechny zas­toupí jen je­den nový vykreslo­vací režim. Jmenuje se Edge a místo ver­zování bude použí­vat ste­jné mech­a­nismy, které použí­vají ostatní proh­lížeče.

3. díl – nové já­dro