Dajbych.net


Proč se výsledky měření podílů prohlížečů tolik liší?

, 5 minut čtení

Data od Net Ap­pli­ca­tions a Stat­Coun­teru se navzá­jem liší. A není to zrovna o málo. Co všechno kom­p­likuje měření proh­lížečů? Proč se jed­notlivá měření podílů we­bových proh­lížečů navzá­jem to­lik liší? Nako­lik se dá před­k­lá­daným úda­jům věřit? Na co si dát po­zor? Jak se dí­vat na údaje, po­dle kterých rozho­duju, na jaké proh­lížeče budu stránku, kterou se chys­tám udělat, cílit? Řekněme si něco o tom, co měření zkres­luje, aby­chom dokázali poz­nat údaje, které neod­poví­dají na naše otázky.

Různé metodiky

Není žádný jed­notný způ­sob, jakým se data sbírají, zpra­cová­vají a vy­hod­nocují. To podléhá tomu, co chceme měřit. Chceme znát podíl proh­lížečů. Fajn, ale od­kud? Podíl všech poža­davků na servery, nebo všech uži­vatelů, kteří použí­vají in­ter­net? Jak odlišit rob­ota od uži­vatele? Zaned­batelné to není, pro­tože asi 30 % provozu tvoří roboti, kteří in­dex­ují ob­sah, kon­trolují dos­tup­nost webu, nebo dělají coko­liv jiného. A pokud jde o poža­davky na server, je asi každému jasné, že někdo brouzdá víc, někdo míň. Uži­va­tel se iden­ti­fikuje přes cookie. Úspěšnost tr­valého nas­tavení je ale kapi­tola sama pro sebe. Je poměr počtu stránek na počtu uži­vatelů ve všech zemích ste­jný? Asi ne. Proto jedna stránka v Číně nereprezen­tuje 20 % světa. Nor­mal­izace tedy dává smysl. Ovšem jestli je rozumná, nebo není, záleží na tom, co se vlastně chceme dozvědět.

Kompatibilní režim

Ať má In­ter­net Ex­plorer podíl jaký chce, tato skutečnost není pod­s­ta­tou to­hoto článku. Je ale fakt, že jeho ne­jnovější verze má vůči jeho starším verzím menši­nový podíl. Ano, na Win­dows XP si IE 9 ne­nain­stalu­jete, ale také si ne­nain­stalu­jete IE 8 na Win­dows 8. Kam tím mířím? Tak totiž vy­padá UA string In­ter­net Ex­ploreru v kom­pat­i­bil­ním režimu. Sice ne serveru, ale až JavaScriptu, nicméně něk­teré měřící kódy sbírají data jenom z něj. Až na pří­pady, kdy tvoří kom­bi­nace verze proh­lížeče a op­er­ačního sys­tému zjevný nes­mysl, ne­jde poz­nat, jakou část v podílu IE 8 tvoří novější verze přep­nutá do kom­pat­i­bil­ního režimu. Nelze se tedy di­vit tomu, že má v něk­terých měření IE 8 tak vysoký podíl.

Prerendering

Chrome přišel s ná­pa­dem načí­tat něk­teré stránky ještě před tím, než na ně uži­va­tel klikne. Jak to ví dopředu? Neví a ani nemůže. Něk­teré načtené a vykreslené stránky se pak nikdy ne­zo­brazí. Není to zaned­batelné, jde o více než 10 % načtených stránek. Takové je potřeba do statis­tik nezahrno­vat. Napřík­lad Ne­tAp­pli­ca­tions to dělá, Stat­Counter ne. Proto má Chromu ve statis­tikách Stat­Coun­teru ná­padně vysoký podíl.

Telefon, nebo PC

Něk­terá měření se týkají jen desk­topových proh­lížečů. Tam má IE podíl vysoký, je ale potřeba přiz­nat, že data z desk­topu re­al­itě neod­poví­dají. Zatímco v desk­topu domin­uje IE, v mo­bilu celosvě­tově Sa­fari, v Česku však An­droid. Otázkou zůstává, jaké jsou podíly mezi tele­fony, tablety a desk­topy. Zatím má desk­top stále 90 %.

Prohlížeče na iOS

Před­pok­lad, že Chrome a Opera mají Blink, ne­platí na iOS. Ap­ple nev­pustí do App­S­tore proh­lížeč, který není postaven na jeho jádře We­bKit. Hodily by se spíše statis­tiky vykreslo­vacích jader, než proh­lížečů. Vzniklo to ale his­toricky, pro­tože dříve měl každý proh­lížeč svoje vlastní já­dro. A tak když se díváme na podíl Chromu na tele­fonech, je potřeba si od něj od­myslet tu část, kterou tvoří Chrome na iOS, pro­tože tam se chová ste­jně jako Sa­fari.

Ochrana před sledováním a AdBlock

In­ter­net Ex­plorer má funkci Ochrana před sle­dováním, ostatní proh­lížeče mají Ad­Block. Zatímco Ad­Block je v po­hodě, pro­tože většina fil­trů neblokuje měření návštěvnosti, zap­nutá au­to­mat­ická ochrana před sle­dováním v IE blokuje jakýko­liv vložený cizí ob­sah, který se vysky­tuje na více rozdíl­ných we­bech. A je jedno, jestli se jedná o reklamu, měření návštěvnosti, jQuery, font, Disqus nebo Face­book like. Pod­s­tatné je, že jde o ob­sah z jiné domény, který může nas­tavit cookie. Je asi nepravděpodobné, že by byl počet lidí s au­to­mat­ickou ochra­nou před sle­dováním ně­jak stati­sticky výz­namný. Zap­nutí té funkce si žádá 6 kliknutí a ještě k tomu to ne­na­jdete v možnos­tech v záložce Zabezpečení, ale ve Správě do­plňků, ačko­liv se jedná o na­tivní součást IE. Na druhou stranu a důsledně vzato, pokud si ne­jsme jisti, ko­lik lidí si tuto ochranu zap­nulo, nemůžeme si být jisti ani podílem IE v Google An­a­lyt­ics.

Mimochodem

Číslo bez jed­notky dává smysl, jen pokud se jedná o bezrozměrnou veličinu. Tedy typ­icky ně­jaký podíl, který je v in­ter­valu <0,1>, proto se vy­jadřuje v set­inách a značí se % (z ital­ského per cento). Pokud někdo pronese ně­jaké vyjádření, které se týká určitého pro­centa (v lepším pří­padě dota­zo­vaných) lidí, nemá vy­poví­da­jící hod­notu, pokud nevíme nic o tom, jaký je celek.

Závěrem

Ať už jsou globální statistky jakéko­liv, důležité jsou možná jen když děláte nový web. Pokud iteru­jete, důležitá jsou data naměřená na vašem webu, pro­tože víte, jací jsou vaši návštěvníci a na koho máte cílit. Samot­ného mě přek­va­pilo, že tento blog čte více uži­vatelů v Chromu, než v IE (nebo z nich hodně používá ochranu před sle­dováním, to ne­tuším). Jsem za to moc rád. Vychy­tal jsem tu hodně věcí, které dřív fun­go­valy jen v IE, ze­jména na hlavní stránce. Vyvedlo mě to z omylu, že zrovna na tomto blogu inter­op­er­abilitu to­lik řešit ne­musím. Opak je prav­dou. In­ter­op­er­abil­ity mat­ters.