Dajbych.net


Připojení k telefonním sítím z Windows 8

, 3 minuty čtení

Win­dows 8 umožňuje připo­jení k 3G a 4G sítím bez in­sta­lace hard­waru či soft­waru třetích stran. Je schopný po probuzení z režimu spánku obnovit připo­jení do jedné sekundy. Win­dows Up­date neb­ude sta­ho­vat ak­tu­al­izace, pokud je k dis­pozici jen připo­jení, které je pla­cené po­dle ob­jemu pře­ne­sených dat. Všechny ap­likace na Win­dows Store musí dbát na ob­jem přenášených dat, pokud se do sítě připo­jují.

Win­dows 8, jakožto op­er­ační sys­tém zaměřený na tablety, umožňuje připo­jení k bez­drá­tovým tele­fon­ním sítím 3G a 4G, aniž by bylo potřeba připo­jovat další hard­ware či in­stalovat ovladače nebo ap­likace třetích stran. Cen­trum síťových připo­jení a sdílení si pa­matuje, k jakým sítím se připo­ju­jete. Když se ručně od­po­jíte od sítě, Win­dows se k ní už au­to­mat­icky nepřipojí. Když se připo­jíte k jiné síti, Win­dows jí přiřadí vyšší pri­or­itu a příště se už připojí k ní. Když jste připo­jeni přes 3G a jste v dosahu Wi-Fi sítě, Win­dows se au­to­mat­icky od­pojí od 3G a připojí k se Wi-Fi, protože Wi-Fi jsou ob­vykle rych­le­jší a nepotře­bují vysílání tak sil­ného signálu, což šetří ba­terii.

Windows 8

Mo­bilní připo­jení jde oz­načit jako pla­cené za přenos dat. To zna­mená, že se přes toto připo­jení neb­u­dou sta­ho­vat sys­té­mové ak­tu­al­izace, a to ani kr­i­t­ické. Výjimku tvoří jen ty ak­tu­al­izace, které od­s­traňují červy. Před vyčer­páním da­tového lim­itu vás sys­tém upo­zorní. Aby to nastalo co možná ne­jpozději, musí všechny ap­likace ve Win­dows Store přis­tupu­jící k síti povinně im­ple­men­to­vat nové API Win­dows.Net­work­ing.Con­nec­tiv­ity.Con­nec­tion­Cost. To ap­likaci sdělí, jaký druh připo­jení je k dis­pozici, aby pak mohla napřík­lad sta­ho­vat obrázky v nižším ro­zlišení a šetřit tak síťový tok a čas. Vzh­le­dem k tomu, že nahrání ap­likace na Win­dows Store do­provází celá řada unit testů, nelze toto rozhraní im­ple­men­to­vat jen tak na oko. Správce úloh navíc zo­brazuje u každé jed­notlivé ap­likace ob­jem pře­ne­sených dat.

Windows 8

Celá oblast kódu stara­jící se o síťová připo­jení doz­nala ar­chitek­ton­ických změn a byla důk­ladně op­ti­mal­i­zována. Výsledek skutečně stojí za to. Win­dows do­sud tr­valo poměrně dlouho, než se po probuzení z režimu spánku dokázal vz­pam­a­to­vat a ob­novit síťové připo­jení. A to i v pří­padě připo­jení přes Eth­er­net. Win­dows 8 už tímto ne­duhem netrpí a dokáže spo­jení ob­novit za zhruba jednu sekundu.

Windows 8

Pro­tože s tabletem se dá v le­ta­dle už poměrně dobře pra­co­vat, pod­poruje Win­dows 8 ste­jně jako Win­dows Phone Air­plane mode. Ten vypne tele­fonní připo­jení, Wi-Fi, FM rá­dio a Blue­tooth, aby ne­docházelo k in­ter­ferencím s nav­i­gačními sys­témy jako VOR, DME, NDB, TCAS/ACAS či ILS.