Dajbych.net


Podpora adaptivního streamování videa v Internet Exploreru 11

, 3 minuty čtení

Video a jeho streamování, hlavně adap­tivní, je na webu doména do­plňků proh­lížeče jako Mi­crosoft Sil­verlight nebo Adobe Flash Player. Do­plňky proh­lížeče však mají zásadní nevýhodu v tom, že ne­musí cílit na ste­jné spek­trum plat­forem jako proh­lížeč a mají vlastní ak­tu­al­izační poli­tiku. Jsou nepří­jemné pro vývo­jáře, pro­tože na je­jich cílení musí použí­vat jiný jazyk a nezřídka kdy i jiné vývo­jové nástroje. In­ter­net Ex­plorer 11 pod­poruje adap­tivní šifrované streamování videa im­ple­men­to­vané jazykem JavaScript.

Digital Rights Management

In­ter­net Ex­plorer pod­poruje přehrávání videa od verze 9, která pod­poruje tag video. Průmyslu to však bylo málo. Zkratka DRM tak uk­lidňuje hlavně lidi, kteří nez­nají nástroje pro nahrávání videa z obra­zovky, které používá každý druhý hráč počí­tačových her. V praxi DRM zna­mená zašifrování streamu na serveru a jeho dešifrování v proh­lížeči. Orig­inální kvalita videa se tedy od­chytit nedá, nicméně hon za jeho co možná ne­jvyšší kval­i­tou v praxi zna­mená, že jedno enkodování navíc lid­ské oko nepozná. Přenos dat nad SSL, nebo po Wi-Fi, Edge či 3G je šifrován tak jako tak. Když něco zabezpeču­jete, vždy si snažte uvě­domit, co přesně zabezpeču­jete a co už ne. Nicméně In­ter­net Ex­plorer pod­poruje stan­dardy En­crypted Me­dia Ex­ten­sions a Web Crypto, které jsou vám plně k dis­pozici za cenu toho, že se vašemu uži­vateli vy­bije ba­terie jeho zařízení dříve. Umožní vám přizpů­so­bit proh­lížeč vašemu DRM po­mocí Con­tent De­crip­tion Mod­ule. In­ter­net Ex­plorer má pod­poru PlayReady DRM už v sobě.

Adaptive streaming

Pří­jem­nou změ­nou je pod­pora adap­tivního streamování. Připomeňme, že se jedná o au­to­mat­ickou změnu kval­ity přehrá­vaného videa v závis­losti na ak­tuální pro­pust­nosti sítě. In­ter­net Ex­plorer im­ple­men­tuje stan­dard MPEG-DASH, který sjed­nocuje for­mát streamování na webu. Živ­otaschop­nost to­hoto stan­dardu podtrhuje fakt, že ho využívá Net­flix k posky­tování svého ob­sahu. Me­dia Source Ex­ten­sions vám umožňuje nas­tavit zdroj tagu video buffer nemísto souboru.

Web Video Text Tracks

Video je možné snadno do­provodit ti­t­ulky. In­ter­net Ex­plorer už od verze 10 pod­poruje for­máty TTML (Timed Text Markup Lan­guage ) a We­b­VTT (Web Video Text Tracks). Druhý jmen­o­vaný vy­chází z for­mátu SubRip (používá příponu .srt) a do­voluje ti­t­ulky umístit kamko­liv po obrazu, vyp­sat ně­jaká slova kurzívou nebo barevně. Ti­t­ulky se vk­lá­dají vložením el­e­mentu track do el­e­mentu video. Je možné vložit jich něko­lik, každé pro ně­jaký jazyk. Sou­bor s ti­t­ulky musí být zaslán s hlav­ičkou text/vtt.