Dajbych.net


Podívejte se, co můžete používat

, ani minuta čtení

Pro­duk­tový tým In­ter­net Ex­ploreru vytvořil zvláštní stránku, na které se vývo­jáři můžou dozvědět, které části HTML5 a ostat­ních we­bových stan­dardů už jsou pod­porovány, které se vyví­její nebo ty, je­jichž im­ple­men­tace se zatím ne­plánuje. Na jed­nom místě se rychle dozvíte všechny pod­s­tatné in­for­mace. Od jaké verze můžete co použít, v jakém stádiu je speci­fikace a jak jsou na tom s pod­porou ostatní proh­lížeče. U všeho je krátký popis, takže se hned dozvíte, o co se vlastně jedná.

HTML5

Stránka sta­tusIE nabízí i in­for­mace, které byly do­sud uveře­jňo­vané jen na vývo­jářských kon­ferencích PDC nebo později Build. Jed­notlivé položky můžete fil­trovat a jed­ním z fil­trů je i sta­tus In De­vel­op­ment. Dozvíte se tak, že Mi­crosoft pro IE chystá pod­poru Cross-Do­main Font Load­ing, CSS Trans­forms - pre­serve-3d, DOM Level 3 XPath, ES6 Ar­ray, Math, Num­ber and String, GamePad API, Web Driver i We­bGL In­s­tanc­ing Ex­ten­sion.

HTML5