Dajbych.net


Osadníci z Katanu v prohlížeči

, 1 minuta čtení

Mi­crosoft ve spolupráci s May­fair Games a Bon­tom Games vyv­inul we­bovou verzi Osad­níků z Katanu. Vše je vykreslováno přes Can­vas, hráče zvete přes Face­book nebo email. Hra má ukázat, co nové tech­niky v proh­lížečích umožňují. Do­po­sud to bylo známé jen vývo­jářům, kteří tam měli před ostat­ními konkurenční výhodu. Poslední dobou se však začíná ob­jevo­vat stále více ukázek, které pochopí všichni. Podob­ných pro­jektů bude v bu­doucnu jistě přibý­vat.

IE

Hra je na adrese catanany­time.com.

Neschop­nost Mi­crosoftu dotáh­nout ClickOnce do všeobecné použitel­nosti zře­jmě smetla .NET i z Win­dows a uvol­nila tak cestu we­bovým ap­likacím. Kdyby .NET běžel i na zařízeních společnosti Ap­ple, mohl by mít ještě v souboji s HTML5 šanci. To by však tenkrát nes­měl být Mi­crosoft roztříštěn do mnoha di­vizí a musel by napřík­lad vyměnit pod­poru Of­fice for Mac za pod­poru MSIL v zařízeních společnosti Ap­ple. Vy­padá to, že kla­sický .NET už bude běžet větši­nou jen na serverech. Vynika­jící WPF teď máme i nad na­tivním kó­dem jak na PC, tak i ve Win­dows Phone a to ne­jlepší z něj dokonce i v HTML5 v podobě CSS3 Grid a Knock­outJS.