Dajbych.net


Nucený a nesmyslný výběr prohlížeče je konečně minulostí

, 2 minuty čtení

Koupil jsem si počí­tač, přih­lásil se účtem Mi­crosoft, zvo­lil si barvu pozadí úvodní obra­zovky a vrhl se do práce. Nerušené používání počí­tače mi však náhle znepří­jem­nila jakási ak­tu­al­izace, která mě přinu­tila vy­brat si proh­lížeč. Koupil jsem si zařízení s Win­dows, tak přece chci použí­vat proh­lížeč, který je součástí Win­dows. Evrop­ská komise na to však měla v roce 2009 jiný ná­zor. Donu­tila mě vy­brat si proh­lížeč znovu. Přestože jsem žád­nou změnu nechtěl, In­ter­net Ex­plorer se odep­nul z hlavního pan­elu.

Přip­nout si In­ter­net Ex­plorer na hlavní panel zpět je otázka jedné, možná dvou sekund. Stačí stisknout Start, nap­sat In­ter­net Ex­plorer a z místní nabídky In­ter­net Ex­ploreru zvolit Přip­nout tento pro­gram na hlavní panel. Nebyl by to takový prob­lém, kdyby to však nevyžadovalo určité před­pok­lady. Počí­tač na­jed­nou ne­fun­guje, jak má. K inter­netu se pořád připo­jit dá, ale už to prostě není, co bý­valo. Je to podobné, jako když se ro­zladí klavír. Sám si ho ne­nal­adím, musím na to někoho seh­nat a to stojí čas i peníze.

Ballot screen

Povin­nost nu­cené změny proh­lížeče, tzv. bal­lot screen, le­tos v pros­inci končí. Čeho tím Opera Soft­ware dosáhl? Opera je stále asi ste­jně tak oblíbený proh­lížeč, jako je Linux op­er­ačním sys­tém. Oboje má větší pochyb­nost stati­stické výz­nam­nosti, než je­jich podíl na trhu. Navíc Opera přes­ed­lala z Presta na We­bKit, čímž je po tech­nické stránce asi tak výz­namná, jako Mit­subishi F-2 (japon­ská přes­tavba Lockheed Mar­tin F-16). Podíl In­ter­net Ex­ploreru na desk­topu ni­jak nek­lesl. Poslední pět let má pořád okolo 60 %. Globálně sice klesl na 40 %, ale to hlavně díky vzrůs­ta­jícímu podílu přenos­ných dotykových tele­fonů s velkým dis­ple­jem. Opera Soft­ware tím nic ne­dokázal, Mi­crosoft tento útok ustál bez úhony. Jed­iným výsled­kem je, že to znepří­jem­nilo život tisícům evrop­ských uži­vatelů, kterým klesla je­jich konkurenceschop­nost. Pravděpodobně se i zvedl podíl proh­lížeče Max­thon, je­hož uži­vatelé tak otevřeli zadní vrátka čín­ským ko­mu­ni­stickým ta­jným službám. Sečteno a podtrženo – opravdu skvělá práce Evrop­ské komise, je­jímž úkolem je hájit zájmy Evropanů.