Dajbych.net


Novinky v Internet Exploreru DC1

, 4 minuty čtení

Pokud vyvíjíte moderní we­bové ap­likace, zbys­třete. Mi­crosoft začal vy­dá­vat nové verze svého proh­lížeče určené výhradně vývo­jářům. Otevírá se tak možnost sdělit vývo­jovému týmu, co se vám na im­ple­mentaci nových stan­dardů líbí nebo nelíbí. V čer­stvě vy­dané verzi se ob­je­vuje Web­Driver API, Gamepad API a zdokon­aluje se pod­pora We­bGL. Nástroje pro vývo­jáře F12 ob­sahují drobná vylepšení. Svůj ná­zor na nové verze můžete sdělit buď prostřed­nictvím spe­cial­i­zo­vaného webu, nebo přes Twit­ter.

F12

Rozdíl to­hoto vy­dání oproti min­ulým De­vel­oper Pre­view je v tom, že v současné době má vývo­jový tým připravenou svou in­fras­truk­turu k tomu, aby vy­dá­val nové verze pro vývo­jáře pravidelně. Dá se tedy očeká­vat, že si budeme moci vyzk­oušet nové tech­niky každých něko­lik měsíců. V min­u­losti to bylo možné jen těsně před vy­dáním nové verze, a to pouze jed­nou nebo dvakrát krátce po sobě. Nová verze přitom vy­cházela zhruba jed­nou za dva roky.

Verze z IE De­vel­oper Chan­nel jdou nain­stalo­vat jak na Win­dows 8.1, tak i na Win­dows 7. Ne­nahrazuje stá­va­jící in­sta­laci IE, obě verze mo­hou být současně na jed­nom sys­tému. Zároveň nemění nas­tavení v reg­istrech a drží si vlastní his­torii navštívených stránek. Zkrátka snaží se být od sys­tému, na kterém běží, izolo­vaná. Využívá k tomu App-V, z če­hož plyne, že tyto verze ne­j­sou příliš vhodné pro měření výkonu.

F12

Znatel­ného zlepšení vnitřních pos­tupů se dočkala i oblast věnu­jící svou po­zornost vývo­jářům. Ti tak mo­hou sdělit své ná­zory buď prostřed­nictvím Mi­crosoft Con­nect, nebo přes Twit­ter na @IEDe­vChat. Jed­nou za čas se na něm kon­ají chaty s vývo­jáři přes #AskIE.

WebDriver API

Web­Driver umožňuje ovlá­dat proh­lížeč pro­gramem. Rozhraní, které to umožňuje, je stan­dardi­zováno W3C. Pro­tože pro­gramy třetích stran ovlá­da­jící IE ob­sa­ho­valy chyby, Mi­crosoft vy­hověl přání vývo­jářů a přišel s vlastní pod­porou. Můžete si stáh­nout demo, které ukazuje použití z jazyka C#.

Gamepad API

Gamepad API umožní we­bové stránce reago­vat ve­dle povelů z myši, kláves­nice, či dotykové obra­zovky i na gamepad. Své opod­s­tat­nění to má ze­jména na herní kon­zoli Xbox One. Na něm ale we­bové hry zatím spustit ne­jde, chybí mu pod­pora We­bGL. Je to z toho důvodu, že IE běží z bezpečnos­t­ních důvodů izolo­vaně a nemá k hard­waru přímý přístup. Nezbývá než do­u­fat, že se to časem s ně­jakým up­datem změní a we­bové hry jako Runescape bude možné hrát i na Xboxu One.

WebGL

A u We­bGL ještě chvilku zůs­taneme. Jeho pod­pora se dále vylepšuje. Zrychlilo se vykreslování mnoha ste­jných ob­jektů i tro­júhel­níků se společným vr­c­holem, přibyla pod­pora pro 16 bitové tex­tury a pro proměnné v shaderu. Zvýšilo se také pokrytí Khronos testů z 93 na 97 %.

Nástroje pro vývojáře F12

Nástroje pro vývo­jáře se vylepšují neustále. Mezi poslední novinky patří nové pole pro rychlé přep­nutí vykreslo­vacího režimu, které se zo­brazuje v pravém horním rohu bez oh­ledu na tom, na jaké jste zrovna záložce.

Na­jít to správné místo v kódu, na které umístit break­point, je někdy zd­louhavé. Nově je však možné nas­tavit break­point na něk­terou událost. Když nas­tane, vykonávání se zas­taví ve vašem kódu na místě, které událost ob­s­luhuje.

Další novinkou jsou trace points. Umožní vám lo­go­vat, když nas­tane ně­jaká událost. Je to užitečné v pří­padech, kdy break­point událost přeruší, napřík­lad mouse­move. Místo nas­tavování break­pointu a zk­oumání proměn­ných si je teď snadno můžete vyp­sat.

Další vylepšení se týkají záložek Paměť a Odezva uži­va­tel­ského rozhraní, které vám umožní lépe procházet a fil­trovat velká množství zaz­na­me­naných dat.

Co přijde dál?

Tech­niky, které se chys­tají pro další vy­dání, můžete sle­dovat na stránce sta­tus.modern.ie. Poměrně hodně po­zornosti se upíná na Ec­maScript 6, který po­sune JavaScript blíže k moderním jazykům. Pod­pora JS it­er­a­tors pak umožní rozšířit Type­Script o asyn­chronní pro­gramování.

Cílem im­ple­men­tace Web­Socket a SPDY bylo nas­bírat dostatek zkušeností k práci na HTTP 2.0. Ten má přinést větší bezpečnost díky povin­nému šifrování přenášených dat a větší rychlost díky možnosti přenášet na­jed­nou více souborů jed­ním spo­jením. Umožní také serveru kon­tak­to­vat klienta přímo, bez nut­nosti čekat na jeho před­chozí žá­dost. V součas­nosti může server poslat data klien­tovi jen v mo­mentě, kdy si o ně zažádá.

Další in­for­mace na­jdete na webu de­vchan­nel.modern.ie.

Článek jsem nap­sal pro Czech MSDN Blog a Tech­Net Blog CZ/SK.