Dajbych.net


Novinky v Internet Exploreru 8

, 4 minuty čtení

Vývo­jáři In­ter­net Ex­ploreru na svém blogu uvedli, že je­jich proh­lížeč v režimu stan­dardů prošel Acid2 testem. Snad všichni web­de­signéři na tuto zprávu čekali už něko­lik let. První betaberze, která po­sune IE do součas­nosti, by měla vyjít v prvním čtvrtletí to­hoto roku. Na dveře sice klepe CSS3 a HTML5, ovšem po­sun vpřed, ačkoli je IE stále pozadu, je velice chvá­ly­hodný. Značným pokrokem byl i IE7, který kromě vyšší bezpečnosti při­nesl pod­poru průh­led­ného PNG a ale­spoň od­s­tranění těch ne­jvětších chyb vykreslování.

CSS

Po mnoho let byl tab­ulkový lay­out ne­joblíbenějším poz­i­co­vacím mech­a­nis­mem. Nyní je možné ap­liko­vat tab­ulkový lay­out i na jiné HTML el­e­menty. Stačí změnit CSS hod­notu dis­play. Mnoho změn doz­nalo chování vlast­ností mar­gin a float, které je po­dle speci­fikace CSS 2.1, podobně jako vlast­nost text-dec­o­ra­tion. Nová vlast­nost out­line se chová ste­jně jako boeder, jen s tím rozdílem, že nemění rozměry el­e­mentu. Další nové vlast­nosti jsou napřík­lad bor­der-spac­ing, cap­tion-side, counter-re­set, counter-in­cre­ment, win­dows nebo or­phaps.

Data URI

Obrázky a lze uložit přímo do zdro­jového kódu HTML stránky. Stačí použít base64 kó­dování a data pro­to­col.

<img src="data:image/gif;base64,R0lGODdhMAAwAPAAAAAAAP">

DOM

Prototypes

JScript nyní přináší způ­sob jak přep­sat me­tody a vytvořit nové okamžitě u všech in­s­tancí ob­jektů. To umožňuje měnit DOM ob­jekty přirozeně, jako kdyby byly ob­jekty JScriptu.

Selectors

Jedná se o API, které slouží k výběru el­e­mentů ste­jným způsobem, jako se vy­bírají el­e­menty ve stylování. Vy­brat lze buď je­den nebo více el­e­mentů po­mocí me­tod query­S­e­lec­tor a query­S­e­lec­torAll. Jedná se o velmi rychlý a op­ti­mal­i­zo­vaný způ­sob.

var ele = document.querySelector('#elementId'); var allDetails = document.querySelectorAll('div.detail'); val allParagraphs = document.querySelectorAll('p');

Storage

Touto tech­nologií překo­nané HTTP cook­ies nahrazují ob­jekty win­dow.ses­sion­S­tor­age a win­dow.lo­cal­S­tor­age. Umožňují velmi jedn­oduše uložit až 10 MB dat. Ses­sion stor­age se liší jen tím, že se ob­sah smaže se zavřením proh­lížeče. Lo­cal stor­age je pro kaž­dou sub­doménu zvlášť. lo­cal­S­tor­age['ex­am­ple.com'] je tedy přís­tupný sub­doménám. Naopak lo­cal­S­tor­age['www.ex­am­ple.com'] je přís­tupný pouze doméně ex­am­ple.com a niko­liv napřík­lad mail.ex­am­ple.com.

var storage = window.localStorage; if (!storage.pageLoadCount) storage.pageLoadCount = 0; storage.pageLoadCount = parseInt(storage.pageLoadCount, 10) + 1; document.getElementById('count').innerHTML = storage.pageLoadCount;

JavaScript

JSON

Pro de­se­ri­al­izaci ob­jektů z řetězce při­jatého po­mocí XHR slouží me­toda JSON.parse. Pro se­ri­al­izaci je k dis­pozici me­toda JSON.stringify. Se­ri­al­izaci vlast­ního ob­jektu lze upravit im­ple­men­tací me­tody to­J­SON.

XDM

Stránky z rozdíl­ných domén si mo­hou posílat zprávy po­mocí me­tody postMes­sage a při­jí­mat je ob­s­luhou události on­mes­sage.

XDR

Cross-do­main Request umožňuje konzu­mo­vat služby z různých domén. Ob­jekt XDo­main­Re­quest omezuje a zabezpečuje spo­jení mezi nedůvěry­hod­nými částmi stránky.

XHR

Původní Ac­tiveX ob­jekt MSXML, který byl vytvořen pro Mi­crosoft Out­look Web Ac­cess, se stal velice oblíbený a mění dnes způ­sob práce s webem. Pro­tože je ale do­bré z bezpečnos­t­ních důvodů pod­poru pro Ac­tiveX vyp­nout (zmizí tím naprostá většina bezpečnos­t­ních rizik), vznikl ob­jekt Xml­Htt­pRe­quest, který funk­cion­al­itu poskytne bez nut­nosti od­volá­vat se na Ac­tiveX. Byl im­ple­men­tován do IE7. Osmá verze přidává možnost nas­tavit vlast­nost time­out. Pro použití tlačítka zpět v sou­vis­losti s dy­nam­ickým ob­novením stránky je zpřís­tup­něna změna URL stránky přes doc­u­ment.lo­ca­tion.hash.