Dajbych.net


Novinky v EdgeHTML 13.10586 pro vývojáře

, 2 minuty čtení

Nový build Win­dows 10 s číslem 10586.3 a oz­načením 1511, Thresh­old 2, nebo též Fall Up­date ob­sahuje také nové vykreslo­vací já­dro pro Mi­crosoft Edge. Mezi výraznými změ­nami vyniká pod­pora ams.js, WebRTC a stále se zlepšu­jící pod­pora ES6. Přibyla také pod­pora šikovného atributu a[down­load] nebo CSS hod­noty ini­tial. Nový Win­dows Run­time konečně do­voluje použí­vat funkci Drag & Drop. Z HTML se dá nově použít el­e­ment tem­plate, me­ter, pic­ture, nebo jed­notka w v atributu src­set.

HTML

JavaScript

CSS

Souhrn z change­l­ogu.