Dajbych.net


modern.IE

, 2 minuty čtení

Před nasazením Win­dows Store ap­likace je do­brým zvykem spouštět Win­dows App Cer­ti­fi­ca­tion Kit. Pro we­bové ap­likace něco takového chy­bělo. Možná zastáváte ná­zor, že to není potřeba, pro­tože v praxi se proh­lížeč víc přizpů­sobuje we­bové stránce než stránka proh­lížeči. Pokud však chcete setřít rozdíl mezi klientskou a we­bovou ap­likací, musíte proh­lížeči umožnit, aby jí do sys­tému mohl in­te­grovat. A to tomu je potřeba do­držo­vat pár zák­lad­ních bodů.

Váš pod­nikový web určitě nese znaky jed­not­ného vizuál­ního stylu. Min­imálně ale­spoň firemní logo. Pak určitě také fav­i­con. Jak z názvu plyne, je to ikona, která se zo­brazí, když si dá uži­va­tel stránku do oblíbených položek. Nebo si vytvoří zás­tupce webu na ploše. Nebo se také zo­brazuje společně s URL. Tím to ale zdaleka nekončí. Napřík­lad logo by měl ob­sa­ho­vat i RSS kanál. Web by měl jít přip­nout na hlavní panel nebo na star­to­vací obra­zovku. Dlaždice na ní už jsou ale poměrně velké a už asi neb­ude stačit 16 × 16 px ikona pro fav­i­con, že? Jde ně­jak jedn­oduše tohle všechno uh­lí­dat?

Mi­crosoft k tomu vytvořil nástroj modern.IE, který otes­tuje váš web a upo­zorní vás na pří­padné prob­lémy, které mo­hou něk­terým uži­vatelům znes­nad­nit používání we­bové ap­likace. Kon­troluje známé kusy kódu, které způ­sobují prob­lémy, ověřuje, jestli se používá ne­jnovější vykreslo­vací režim proh­lížeče, sle­duje kom­pat­i­bil­itu javascrip­tových kni­hoven s IE, upo­zorní vás, pokud zapomenete na něk­terého výrobce, když v CSS používáte ven­dor-pre­fixes, poukáže na pří­tom­nost Flash Playeru i když ne­jste v Com­pat­i­bil­ity View sez­namu, což způ­sobí, se Flash na Win­dows 8 ne­zo­brazí. Dále zjistí, jestli se stránka zo­brazí správně na ro­zličných škálách ro­zlišení, které mají dnešní zařízení od Win­dows Phone přes Mi­crosoft Sur­face a Xbox 360 až po Win­dows PC. Nástroj je dále schopen od­halit zas­taralou browser de­tec­tion, která je spíše ke škodě, než k užitku (s těmito prak­tikami skutečně velice opa­trně). V neposlední řadě vám do­poručí použít MS­Poin­t­ers API pokud to je zapotřebí a zkon­troluje výskyt ms­ap­pli­ca­tion-Tile­Color a ms­ap­pli­ca­tion-TileIm­age meta tagů.

Zkrátka a dobře, jedná se o nástroj, kterým velice rychle otes­tu­jete webovou stránku. Umožní vám vy­h­nout se těm ne­jznámějším kó­dovým pro­hřeškům, kterých je současný web bo­hužel plný.