Dajbych.net


Mimořádná aktualizace Adobe Flash Playeru (KB2811522)

, ani minuta čtení

Mi­crosoft vy­dal mimo plán důleži­tou bezpečnos­tní ak­tu­al­izaci pro In­ter­net Ex­plorer 10 na Win­dows 8. Jedná se o zran­itel­nosti v Adobe Flash Playeru, kterou Adobe hod­notí jako kr­i­t­ickou. Dotčený je jak Win­dows 8 a Win­dows RT, tak i Win­dows Server 2012. Zran­itel­nost umožňuje útočníkovi shodit sys­tém, pří­padně nad ním převzít kon­trolu. Pokud máte zap­nutou au­to­mat­ickou in­sta­laci ak­tu­al­izací, ne­musíte pod­nikat žádné kroky. V opačném pří­padě si nain­stalu­jte ak­tu­al­izaci co ne­jdříve.

Další in­for­mace a linky ke stažení pro manuální či hro­mad­nou in­sta­laci naleznete v článku znalostní báze KB2811522, nebo v bezpečnos­t­ním po­radci 2755801.