Dajbych.net


Microsoft přesouvá testy IE do W3C

, 2 minuty čtení

Tak jako jiné pro­gramy, i In­ter­net Ex­plorer má své testy, které hlí­dají to, aby se nová verze proh­lížeče cho­vala tak, jako ta stará (pokud však není záměrem opak). Pokud vývo­jář svým zása­hem rozbije kom­pat­i­bil­itu, testy za­jišťují, že se o tom dozví. Bez testů se tedy žádný velký pro­gram vytvořit nedá. Čím je testů více, tím lépe. Ideál je pokrytí každé jed­notlivé funk­cion­al­ity. W3 kon­sor­cium proto shro­mažďuje testy, do kterých mo­hou přis­pí­vat a využí­vat všichni výrobci proh­lížečů.

Mi­crosoft dříve této možnosti nevyuží­val. Pro­duk­tový tým In­ter­net Ex­ploreru se teď ale rozhodl to změnit. Získal tak právo na úpravu již ex­is­tu­jících testů, které ob­sahují chyby, které se pro­je­vují jen u In­ter­net Ex­ploreru a klamně tak pů­sobí na snížení vnímání jeho kval­ity. Zálud­nost tkví v tom, že se chyba týká přímo způ­sobu, jakým se z ob­jektů získá­vají jeho vlast­nosti. Ne­selže tak je­den test, ale tisíce, které tento způ­sob použí­vají. Další zrád­nost spočívá ve značném zjedn­odušení práce. Místo toho, aby se testy zaměřily na kval­itu pod­pory stan­dardu, tes­tují jen pokus o jeho pod­poru. Zk­ou­mají jen pří­tom­nost vlast­nosti ob­jektu a už dál neřeší, jestli její změna dělá to, co stan­dard popisuje. Současné testy W3C tedy ne­prokážou kval­itu im­ple­men­tace stan­dardů v In­ter­net Ex­ploreru. Tudíž se stalo nevýhodné stát mimo.

Mi­crosoft přesouvá svých 150 000 testů do W3C. Něk­teré z nich naleznete na oblíbeném GitHubu. Po tomto kroku se ob­jevila kri­tika, že všemi testy od Mi­crosoftu In­ter­net Ex­plorer pro­jde. Ano, je to skutečně tak. Je to důvod, proč ty testy byly nap­sány. Současně s tím se ruší IE Test­ing Cen­ter.