Dajbych.net


Klávesové zkratky ve Windows 8

, 2 minuty čtení

Klávesové zkratky šetří čas a us­nadňují používání sys­tému. Ve Win­dows 8 přibyla možnost po­hodl­ného poři­zování snímků obra­zovky, přepínání ro­zložení kláves­nice i rozpoznávání řeči naráz a funkce pro uzamknutí ori­en­tace obrazu na tabletu. Ty bu­dou dos­tupné jen přes klávesové zkratky, což je do­brá mo­ti­vace se ale­spoň na ty užitečné podí­vat a naučit se je. Win­dows 8 citelně inovuje uži­va­tel­ské rozhraní, proto je přínosné naučit se triky, jak ho rychle ovlá­dat.

Užitečné zkratky

WinKey+Space­barPřepne ro­zložení kláves­nice a rozpoznávání řeči
Alt+ShiftPřepne jen ro­zložení kláves­nice
WinKey+PrtScrSte­jně jako PrtScn, jen snímek rov­nou uloží jako PNG
WinKey+OZakáže otáčení obrazu
WinKey+LZamkne počí­tač
WinKey+PPřepne režim grafického výs­tupu

Zkratky pro Metro

WinKey+COtevře panel ovlá­dacích tlačítek
WinKey+FVyh­ledávání souborů
WinKey+QVyh­ledávání ap­likací
WinKey+WVyh­ledávání v ovlá­dacích pan­elech
WinKey+ZZo­brazí nabídku ap­likace
WinKey+KOtevře ovlá­dací tlačítko Připo­jení
WinKey+HOtevře ovlá­dací tlačítko Sdílení
WinKey+IOtevře ovlá­dací tlačítko Nas­tavení
WinKey+.Připne ap­likaci nebo pře­sune dělicí čáru vpravo
WinKey+Shift+.Připne ap­likaci nebo pře­sune dělicí čáru vlevo
WinKey+VPřepínání mezi ozná­meními
WinKey+Shift+VPřepínání mezi ozná­meními v opačném pořadí

Zkratky pro Aero

WinKey+,Náh­led plochy
WinKey+Page UpPře­sune okno na mon­i­tor vlevo
WinKey+Page DownPře­sune okno na mon­i­tor vpravo
WinKey+DPřepne na plochu
WinKey+Min­i­mal­i­zo­vat
WinKey+Max­i­mal­i­zo­vat
WinKey+Přichytit vlevo
WinKey+Přichytit vpravo
WinKey+MMin­i­mal­izuje všechna okna
WinKey +XZo­brazí nabídku příkazů
WinKey+EOtevře okno Průzkum­ník
WinKey+ROtevře okno Spustit
WinKey +USpustí cen­trum Us­nad­nění přís­tupu